Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pecka

Vyhledávání

Pecka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Bubeneč
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Izolovaný vrch v nivě Vltavy, J. od Císařského ostrova v Tróji.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Kopec tvořený dobrotivským souvrstvím, na temeni zakrytý vltavskou terasou.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 943

Geologie

Geologická charakteristika: Je zde zachycen geologický profil spodní části dobrotivského souvrství (ordovik). Pahorek Pecka odolal vltavské erozi, protože jím probíhá pruh skaleckých křemenců. Uvnitř skaleckých křemenců je pouze na této lokalitě vyvinutá mocná poloha břidlic, která dokumentuje místní prohloubení pánve. Nálezy ichnofosilií.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, sedimentologie, geomorfologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: břidlice jílovitá, křemenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1212     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeden z nejúplnějších, dobře přístupných geologických profilů spodní písčitou facií dobrotivského souvrství - skaleckými křemenci a jejich přechodu do nadložní facie dobrotivských břidlic. Výskyt fosilní fauny, stop po vrtání skolitů druhu Trigilites vertebralis Frič. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace
Popis střetů zájmů: Bez střetů. Mírné nebezpečí zarůstání vegetací a zasucení odkryvů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Matějka, A. (1920): Profil u bubenečského nádraží. - Čas. Mus. Král. čes., 1-7. Praha. Záruba, Q. (1948): Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. - Geotechnica, St. geol. Úst. Čs. Republ., 5, 1-83. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 943 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/943.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Geologický profil spodní části dobrotivského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Geologický profil spodní části dobrotivského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Geologický profil spodní části dobrotivského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Přírodní památka Pecka s profilem spodní písčitou facií dobrotivského souvrství - skaleckými křemenci a jejich přechodu do nadložní facie dobrotivských břidlic., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]