Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílá skála na Bulovce

Vyhledávání

Bílá skála na Bulovce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Libeň
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Pravý břeh Vltavy mezi nemocnicí Bulovka a Z. portálem železničního tunelu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Železniční zářez a lom s odvaly hlušiny. V zářezu odkryto defilé spodními polohami letenského souvrství.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 940

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu je odkryta hranice mezi stupni dobrotiv/beroun (ordovik). Směrem od západu vychází na povrch dobrotivské souvrství (dobrotiv, ordovik), západně od infekčního pavilonu Bulovka jsou odkryty řevnické křemence, libeňské souvrství je jen částečně odkryto a profil pokračuje letenským souvrstvím, které je odkryto v železničním zářezu. Nachází se zde typická naleziště zkamenělin. Stratotyp libeňského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, litologie, paleontologie, sedimentologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, skalní stěna, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá, pískovec, prachovec (siltovec), křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1110     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita nabízí souvislý profil od vysokých poloh dobrotivského souvrství (ordovik) přes řevnické křemence do libeňského souvrství a dále do bazálních poloh letenského souvrství. Jedná se o klasický profil ordovikem v Čechách. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Zarůstání vegetací 23.11.2009;

Literatura

Čech, S. (1975): Fauna dobrotivského souvrství (ordovik) z příležitostných odkryvů v Praze. - Čas. Nár. Muzea, odd. přír., 144 (1/4), 89-92. Praha. Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha. Kříž, J. a Pek, I. (1974): Dysplanus, Nobiliasaphus and Petrbokia (Trilobita) in the Llandeilo of Bohemia. - Věst. Ústř. Úst. geol., 49, 19-27. Praha. Röhlich, P. (1960): Ordovik severovýchodní části Prahy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 70 (11), 1-64. Praha. Kompletní přehled literatury viz Králík et al. (1984).

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 10.01.96
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 940 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/940.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Klasický profil ordovikem se strmě se uklánějícícmi řevnickými křemenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Klasický profil ordovikem se strmě se uklánějícícmi řevnickými křemenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Klasický profil ordovikem se strmě se uklánějícícmi řevnickými křemenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Západní pohled na opuštěný stěnový lom budovaný lavicemi řevnických křemenců., Jakub Březina, 2009
Východní pohled na opuštěný stěnový lom budovaný masivními lavicemi řevnických křemenců., Jakub Březina, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]