Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jenerálka

Vyhledávání

Jenerálka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Dejvice
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Pravý břeh Šáreckého potoka, 1500 m SV. od vodní nádrže Džbán.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní suk - droby a břidlice barrandienského proterozoika.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 937

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní ostroh, vystupující v široké potoční nivě jako krajinná dominanta, je tvořen jemnozrnnými drobami a břidlicemi kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského proterozoika. Jihozápadní svah je tvořen bazaltovými tufy, vulkanoklastiky a břidlicemi spodního ordoviku. Nedaleko je také cihelna Salátka, založená v břidlicích šáreckého souvrství (ordovik) a je významným nalezištěm trilobitů a fylokaridních korýšů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: paleontologie, geomorfologie, sedimentologie, petrologie, botanika
Jevy: skalní ostroh
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: břidlice, droba, prachovec (siltovec), tuf, vulkanoklastika
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 142     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfologicky významný krajinný prvek. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 29. 4.1968.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 937 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/937.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rozpadající se šárecké břidlice., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Krajinná dominanta tvořená jemnozrnnými drobami a břidlicemi kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienského proterozoika a bazaltovými tufy, vulkanoklastiky a břidlicemi spodního ordoviku., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozpadající se šárecké břidlice., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Jižní svahy cihelny., Jakub Březina, 2008
Detail na rozpadající se šárecké břidlice vycházející po celé délce jižního svahu cihelny., Jakub Březina, 2008
Jižní svahy cihelny., Jakub Březina, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]