Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velká skála

Vyhledávání

Velká skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Troja
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Návrší nad pravým břehem Vltavy J. od sídliště Bohnice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozený odkryv, vypreparovaný monadnok.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 934

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o mocné tělo silicitů uložené v drobách a břidlicích kralupsko-zbraslavské skupiny (proterozoikum). Silicitové těleso vypreparované předprvohorní erozní činností jako monadnok (kamýk) nad okolní terén působilo krátce jako ostrov ve spodním ordoviku. Jako ostrov působil i v cenomanu (křída) než byl znovu zaplaven svrchnokřídovým mořem. Poté byl znovu vypreparován v období třetihor. Na východní straně hřbetu jsou uloženy spraše.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, stratigrafie, geologie, sedimentologie
Jevy: skála, skalní hřbet, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: droba, břidlice, silicit, slínovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 494     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky významný prvek v krajině se zajímavou geologickou stavbou. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 29. 4. 1968.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání nevhodnou vegetací (trnovníkem akátem).
Stav lokality: ucházející

Literatura

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 934 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/934.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výrazný hřbet tvořený pevnými buližníky starohorního stáří představuje kamýk vypreparovaný erozní činností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Výrazný hřbet tvořený pevnými buližníky starohorního stáří představuje kamýk vypreparovaný erozní činností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Výrazný hřbet tvořený pevnými buližníky starohorního stáří představuje kamýk vypreparovaný erozní činností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Výrazný hřbet tvořený pevnými buližníky starohorního stáří představuje kamýk vypreparovaný erozní činností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]