Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podbabské skály

Vyhledávání

Podbabské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Sedlec
Mapové listy: 1224, 12242
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Při soutoku Šáreckého potoka J. od Sedlce, nad tratí Praha - Kralupy nad Vltavou.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnaté svahy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 933

Geologie

Geologická charakteristika: Skály na svazích jsou tvořeny velmi slabě metamorfovanými sedimenty barrandienského proterozoika (jemnozrnné droby a břidlice kralupsko-zbraslavské skupiny) a ojediněle žílami paleozoických alterovaných bazaltů. K severní části lokality přiléhají sprašové sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: sedimentologie, geomorfologie, kvartérní geologie, stratigrafie
Jevy: skála, intruze, žíla (magmatická), vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická
Hornina: břidlice, bazalt (čedič), droba
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 756     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana přírodního ekosystému na proterozoickým skalním podkladem. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 933 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/933.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]