Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Housle

Vyhledávání

Housle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Lysolaje
Mapové listy: 1224, 12241
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Rokle při z. okraji Lysolají
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Profil svrchnokřídovými sedimenty
ID : 932

Geologie

Geologická charakteristika: Významný geologický profil ukazující výchozy pískovců a opuk perucko-korycanského souvrství (cenoman, křída). Sedimenty moře transgredovaly na zvrásněné proterozoické břidlice. V mořských pískovcích je dobře patrné diagonální zvrstvení, umožnující rekonstruovat směr paleoproudění.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: stratigrafie, geomorfologie, sedimentologie, geologie, kvartérní geologie
Jevy: výchoz, zvrstvení, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka, pískovec, spraš
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 747     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedinečná erozní rokle s profilem cenomanskými pískovci a sprašemi, vyžaduje i nadále ochranu. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Nebezpečí divokého skládkování, zarůstání vegetací. Opatření: občasný dohled ochrany, pravidelné odlesňování.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Praha. Chráněná území ČR, svazek XII.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 10.01.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 932 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/932.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hluboká rokle s výchozy křídových pískovců a opuk perucko-korycanského souvrství stáří cenomanu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboká rokle s výchozy křídových pískovců a opuk perucko-korycanského souvrství stáří cenomanu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboká rokle s výchozy křídových pískovců a opuk perucko-korycanského souvrství stáří cenomanu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboká rokle s výchozy křídových pískovců a opuk perucko-korycanského souvrství stáří cenomanu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboká rokle s výchozy křídových pískovců a opuk perucko-korycanského souvrství stáří cenomanu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]