Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kněživka

Vyhledávání

Kněživka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Kněžívka
Mapové listy: 1223, 12234
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Buližníkový hřbet při V. okraji obce Kněživka.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Buližníkový hřbet se stopami mořské abrazní činnosti a s uloženinami křídového moře v příbojové fácii, stěny opuštěného buližníkového lomu a jeho okolí
Exkurzní lokalita: ano
ID : 926

Geologie

Geologická charakteristika: Na hřbítku tvořeném proterozoickými silicity jsou kapsy, vyplněné konglomeráty příbojové facie bělohorského souvrství (křída) resp. slínovci a biomikrosparitickými vápenci s hojnou mikrofaunou a drtí makrofauny. Buližníkový hřbet se stopami mořské abrazní činnosti a s uloženinami křídového moře v příbojové fácii. Těžbou byl obnažen buližníkový suk, který fungoval jako ostrov v křídovém moři. Na nejvýraznějším vrcholu, který je místně označován jako Kobyla, lze pozorovat vyhlazené plochy - stopy mořského příboje, které představují jeden z nejlepších dokladů dynamické činnosti křídového moře na území Čech.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: proterozoikum, mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: petrologie, sedimentologie, ložisková geologie, geomorfologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: silicit, slínovec, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 660     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na buližníkovém hřbetu stopy exogenní dynamiky křídového moře - zaoblené a vymleté skály (výžlabky). Mořské usazeniny křídového stáří v tvz. příbojové fácii s hojnou mikrofaunou. Výborně dostupná exkurzní lokalita při okraji Prahy, navštěvovaná i zahraničními specialisty a vhodná i pro exkurse studentů vysokých škol. Vyhlášení ZCHÚ:usnesení č. 202 KNV Středočeského kraje, 8. 8. 1978.
Střety zájmů: skládky odpadků, těžba povrchová, vegetace
Popis střetů zájmů: V lomu při úpatí hřbetu časté, převážně nepovolené deponie. Povolena pouze meziskládka drceného kameniva.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Němec, J. (1979): Nový chráněný přírodní výtvor Kněživka. - Památky a příroda, 4, 2, 105. Praha. Valečka, J. et al. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 12-234 Hostivice. - Ústř. Úst. geol., Praha. Zelenka, P. (1982): Chráněný přírodní výtvor Kněživka - významná geologická lokalita pražského okolí. - Bohemia cent., 11, 7-16. Praha.Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.-Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centrralis, sv. 16, str. 201 - 202, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, Knížetová Ludmila, 11.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 29.09.05, Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 926 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/926.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Buližníkový hřbet se stopami mořské abrazní činnosti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Buližníkový hřbet se stopami mořské abrazní činnosti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Buližníkový hřbet se stopami mořské abrazní činnosti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Buližníkový hřbet se stopami mořské abrazní činnosti je přírodní památkou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Přemysl Zelenka, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]