Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tachovský vrch

Vyhledávání

Tachovský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Tachov
Mapové listy: 0244, 02442
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Kamenolom Tachov, sz.okraj- 700 m vjv. od středu obce Tachov, jz. svah Tachovského vrchu 1/4 km od vrcholu, stěna kamenolomu: délka 50 m, výška 15 m. Kamenolom Tachov, j.okraj -3/4 km jv. od středu obce Tachov, jz. úpatí Tachovského vrchu 400 m od vrcholu, skalní stěna při býv.vstupu do lomu, délka 20 m, výška 5-8 m.(Fediuk)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stěna kamenolomu: délka 50 m, výška 15 m. Přístupnost: velmi dobrá. Činný lom s blížícím se ukončením těžby
Technický objekt: lom
ID : 925

Geologie

Geologická charakteristika: Kamenolom Tachov, sz.okraj- Kontakt ignimbritického ryolitu /permokarbon/ s fonolitem /terciér/.Zjištění permokarbonského vulkanitu na Tachovském vrchu je pro tuto lokalitu novum /dosud nejblíže na Koreckém vrchu, kde však dávný nález ryolitu není v současnosti ani přístupný, ani ověřitelný/. Tachovský výskyt nejen dokumentuje dynamiku na maršovicko-bezdězské elevaci, ale podstatným způsobem rozšiřuje dosavadní představy o povaze a distribuci mladopaleozoického vulkanismu v podloží křídy. (Fediuk) Kamenolom Tachov, j.okraj - Kontakt terciérního fonolitu s křídovým pískovcem.Odkryvem je zpřístupněn bezprostřední kontakt terciérního vulkanitu s jeho křídovým sedimentárním ekranem. Jde o jeden z nejlepších odkryvů tohoto druhu v rámci celé České republiky. Styčná plocha sledující zhruba směr J-Z je subvertikální. Fonolit při styku je sloupcovitý, podrcený až mylonitizovaný. Křídový pískovec u kontaktu je bělavý, s rostoucí vzdáleností od styku nabývá žlutavou barvu jako důsledek termického vypuzování pigmentace /žehličkový efekt/.(Fediuk 1995). Druhé ze zkoumaných fonolitových těles na Českolipsku. Lokalita je jedinečná tím, že se jedná prokazatelně o ložní žílu fonolitu. V nadloží fonolitu jsou zachovány křídové pískovce. Žádná srovnatelná lokalita se v ČR nenachází a proto doporučujeme tento fenomén po ukončení těžby uchovat odkrytý a zpřístupnit veřejnosti.(Rapprich)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, vulkanologie, geologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryv ne úzce lokálního, ale široce regionálního významu. Kontakt terciérního fonolitu s křídovým pískovcem.
Střety zájmů: rekultivace, těžba
Popis střetů zájmů: Výskyt leží v dobývacím prostoru kamenolomu EUROVIA Kamenolomy, a.s. Není však ohrožen těžbou a ani v budoucnu by neměl být. Jde však o to, aby aspoň jeho dokumentačně významný segment neskončil po dotěžbě zcela pod rekultivačním zásypem. Bylo by žádoucí upravit projekt rekultivace lomu po dotěžbě tak, aby dosavadní přístupnost odkryvu zůstala zachována. Při návštěvě v roce 1997 bylo zjištěno, že je lokalita zahrnuta skrývkou z lomu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Fediuk, F. (1996): Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia. - Věst. Čes. geol. Úst., 71, 2, 145-150. Praha.; Fediuk, F. (1996): Záchranný výzkum vnitřní stavby krajinné dominanty Tachov, destruované těžbou kamene. - In Lysenko, V. ed.: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1995. Ministerstvo životního prostředí, 37-38. Praha. Fediuk, F. - Fediuková, E. (1997): Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2. etapa. - In: V. Lysenko, ed. : Přehled výsledků geologicjých prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996, 62-63. Min. živ. prostředí ČR. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Fediuk Ferry, 03.11.95
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Rapprich Vladislav 16.08.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 925 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/925.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]