Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Porcelanity u Svinčic

Vyhledávání

Porcelanity u Svinčic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Svinčice, Lužice
Mapové listy: 0234, 02341
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Lokalita vypálených hornin u Svinčic má stejný charakter jako lokality Lužice - Dobrčice a Korozluky. Nachází se severně cca 200 m od obce Svinčice.
Charakteristika objektu: Jedná se o odkryv vypálených jílů. V jižní části ložiska je otevřena těžebna, ve které probíhá příležitostná těžba. Odtěžena je pouze část ložiska (rozměry těžebny jsou zhruba 70 x 50 m).
Technický objekt: staré dobývky
ID : 922

Geologie

Geologická charakteristika: V profilu těžebního řezu je dobře patrná rozmanitost vypálených hornin co do barvy a kvality daná stupněm tepelného postižení původních hornin. Slabě vypálené jíly jsou střídány silně vypálenými polohami červených až červenohnědých jílů, místy se vyskytují polohy tvrdých červených, žlutých, zeleně skvrnitých, fialových i šedomodrých slinutých porcelanitů. V profilu jsou patrné i strusky lávového charakteru a škváry. Vypáleny byly i písky, které jsou v těžebním řezu odkryty v několika vrstvách ve svrchní části těžebního řezu, popř. v samostatných čočkách. Jedná se o bílé jemnozrnné písky, místy až 0,4 m mocné. Vypálené horniny jsou intenzívně chaoticky provrásněny. Jedná se o stejný typ ložiska jako v nedalekých Dobrčicích (viz lokalita Lužice - Dobrčice). Ve vypálených, deskovitě rozpadavých jílech byly nalezeny otisky rostlin. Severní část lokality není těžena. Terénní pochůzkou byly ve skeletu ornice ověřeny hojné úlomky červených a žlutohnědých vypálených jílů, šedomodrých porcelanitů i vypálených jílů s organickou hmotou. Hibsch (1924) uvádí kromě výše popsané lokality další dva drobné výskyty vypálených hornin východně od obce Svinčice. Lokality se nacházejí na zemědělsky obdělávaných plochách. Vzhledem k tomu, že v době terénní pochůzky byla pole hustě porostlá vegetací, byly v ornici patrné pouze ojedinělé úlomky porcelanitů. Na okraji pole byly nalezeny hromady kamení vysbíraných z polí, které obsahovaly velké množství červených a šedomodrých porcelanitů a vypálených jílů. Z toho lze usuzovat na skutečnou existenci vypálených hornin na těchto lokalitách, jak je uvádí Hibsch. Jak již bylo výše uvedeno, je větší část lokality v současné době odtěžena. Odkrytá těžební stěna dokumentuje všechny typy vypálených hornin charakteristické pro tepelně metamorfované souvrství uhelných slojí. Bylo by vhodné zachovat těžební stěnu v současném stavu a navrhnout ložisko k ochraně.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: stratigrafie, sedimentologie, ložisková geologie
Jevy: porcelanity
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita vypálených hornin u Svinčic má stejný charakter jako lokality Lužice - Dobrčice a Korozluky. Podloží je tvořeno sedimenty svrchního turonu a coniaku. Následuje rozsáhlý komplex spodnomiocénních vulkanosedimentárních hornin, na kterých jsou uloženy denudační relikty miocénních souvrství s různým stupněm tepelného postižení. V severní části ložiska dosahují vypálené horniny dle vrtné dokumentace mocnosti pouze 1,3 m. V jižní části je mocnost větší, zhruba 11 m. V nadloží jsou kvartérní hlíny. Mocnost pokryvu stoupá směrem k severu, kde dosahuje cca 5 m. Západní strana ložiska se v přímočaré linii stýká s bazaltem. Kvartér je tvořen nevypálenými hlínami, jejichž mocnost narůstá severním směrem až na cca 0,7 m. Následují vypálené horniny o mocnosti 3 - 4 m, jejichž mocnost narůstá směrem k SV na cca 10 m. Ve vypálených, deskovitě rozpadavých jílech byly nalezeny otisky rostlin.
Střety zájmů: skládky odpadků, rekultivace
Popis střetů zájmů: Vytěžené prostory bývalé těžebny odkrývající celý profil porcelanitů jsou postupně zaváženy skládkou.

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Godány Josef, 08.05.96

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 922 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/922.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkrytá část porcelanitů ve východní části zarůstajícího lomu, Pavla Gürtlerová, 2006
Odkrytá část porcelanitů ve východní části zarůstajícího lomu, Pavla Gürtlerová, 2006
Porcelanity - detail, Pavla Gürtlerová, 2006
Jámový lom porcelanitů u Svinčic, v pozadí Zlatník, Pavla Gürtlerová, 2006
Porcelanity na výchozech v lomu, Pavla Gürtlerová, 2006
Pohled na severní část vytěžené jámy lomu, Pavla Gürtlerová, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]