Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Porcelanity u Skyřic-Lišnice

Vyhledávání

Porcelanity u Skyřic-Lišnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Skyřice, Židovice u Bečova
Mapové listy: 0233, 02334
Oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: Lokalita se nalézá jihovýchodně od města Most, cca 1 km severně od obce Líšnice.
Charakteristika objektu: Jedná se o výchozy a odkryvy nepříliš mocných reliktů produktivního terciéru, postižené tepelnou metamorfózou, uložené na podložních tufitech. Na ložisku se zachovala i neporušená uhelná sloj, která byla dobývána jižním lomem dolu Mariana.
ID : 919

Geologie

Geologická charakteristika: Pod kvartérem, který tvoří kamenitá ornice o mocnosti 0,3 - 0,5 m, jsou uloženy červenohnědé, střepovitě rozpadavé vypálené jíly. Ty ve střední části stěny plynule přecházejí v kusovitě rozpadavé žluté, červené, místy i šedomodré poloslinuté až slinuté porcelanity. Zhruba 1,5 m nad rozhraním slabě vypálených jílů a procelanitů se nachází poloha tmavofialových až černých struskovitě slinutých porcelanitů. Jedná se o polohu konkrecí a čoček pelokarbonátů, místy s původním horizontálním uložením, často rozbité vlivem požáru, popř. i vlivem mrazových destrukcí. Následuje poloha škvár a popela o mocnosti cca 1,5 m, které se střídají s vrstvami pestrobarevných vypálených jílů rozpadavých na drobné úlomky. Celá poloha je provrásněna. V podloží škvár jsou slabě vypálené žluté a bělavé vrstevnaté jíly až jílovce. Dno těžebny je tvořeno bělošedými nebo fialovými tufitickými jíly. V okolí Lišnice - Polerady uvádí Hurník (1995) ve vypálených jílech nálezy flóry. Tuto lokalitu jižně od Mostu zavádí do literatury Engelhardt (1891) s tím, že neupřesňuje naleziště miocenní vzácné flóry. Lze pouze tušit, že se jedná o výskyt mezi oběma obcemi. Podobně označil výchozy s flórou ve stráních severně od silnice Lišnice - Polerady Hurník, ovšem nikoliv v porcelanitech, ale v písčitých jílech až uhelných jílovcích pozměněných v oxihumolit. Porcelanity tvořily v minulosti hřbet na horizontu severně od Lišnice (dnes na jižním okraji Velebudické výsypky). Drobnější výskyty byly i v polích severně od obou obcí. Dnes však lze jen ojediněle nalézt úlomky porcelanitů vesměs s neurčitelnými rostlinnými zbytky. Bůžek (in Tyráček et al. 1988) se o flóře ze zdejších porcelanitů nezmiňuje. Lokalita Skyřice - Lišnice je částečně odtěžena. Ve stávající lomové stěně jsou odkryty všechny typy vypálených hornin charakteristické pro tepelnou metamorfózu souvrství uhelných slojí i souvrství nadložních jílů a písků.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: sedimentologie, těžební činnost a její následky, paleontologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V okrese Most na katastrech Skyřice a Židovice u Bečova se nachází rozsáhlé ložisko vypálených hornin. Ve své mapě ho uvádí již Hibsch (1928). Částečně je zobrazeno i na geologické mapě ČSR a v Odkryté účelové geologické mapě severočeského hnědouhelného revíru (1977). Svou rozlohou zhruba 0,7 km2 se lokalita řadí k nejrozsáhlejším. Jedná se o nepříliš mocné relikty produktivního terciéru, postižené tepelnou metamorfózou, uložené na podložních tufitech. Na ložisku se zachovala i neporušená uhelná sloj, která byla dobývána jižním lomem dolu Mariana. V nadloží uhelné sloje se vyskytovaly vypálené horniny o mocnosti kolem 3 m. Mezi nimi a uhelnou slojí bylo ostré rozhraní. V současné době je větší část ložiska přesypána Velebudickou výsypkou. V okolí Lišnice - Polerady uvádí Hurník (1995) ve vypálených jílech nálezy flóry.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Godány Josef, 08.05.96

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 919 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/919.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]