Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sedlec - Křemencový vrch

Vyhledávání

Sedlec - Křemencový vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Sedlec, Korozluky
Mapové listy: 0234, 02341
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Lokalita se nalézá východně od města Most, cca 2,5 km západně od obce Korozluky, v bývalé těžebně křemenců.
Charakteristika objektu: Stěny starého křemencového odklizu, délka stěny 250 m, v. 10 m, ležící západně cca 250 m od obce Sedlec.
ID : 916

Geologie

Geologická charakteristika: V neúplně odkryté severní stěně vystupuje pod kvartérem asi 2 m mocný (spíše jílovitý sediment s bloky kvarcitu) příkrov čedičové vyvřeliny, silně zjílovatělé, místy je zřetelně zachována původní svisle orientovaná, široce sloupcovitá odlučnost a zbývají eliptická nepřeměněná jádra původního čediče. V podloží je 3 m mocná poloha zelenavých, na spodu bělavých patrně tufitických jílů a tufitů. V z. stěně asi 1 m od báze jsou 2 tenké vrstvičky do 2 cm uhelnatého sedimentu. V podloží je křemencová lavice asi 1,5 m mocná tvořená šedým amorfním typem křemence, který, jak se popisuje, obsahuje vertikální otisky po kořenech rostlin. Podloží křemencové lavice není odkryto. V bývalých lomech na kvarcit se nachází zbytky křemencové desky, která je produktem fosilního tropického větrání v paleocénu až eocénu. Vznikly prokřemeněním tehdejšího povrchu paleogenních písčitojílovitých sedimentů a slínovcových sedimentů křídy. V jílovitých tufech a tufitech v jejich nadloží byly popisovány naleziště svrchnooligocenních savčích zbytků.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: paleontologie, sedimentologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V neúplně odkryté severní stěně vystupuje pod kvartérem asi 2 m mocný (spíše jílovitý sediment s bloky kvarcitu) příkrov čedičové vyvřeliny, silně zjílovělé, místy je zřetelně zachována původní svisle orientovaná, široce sloupcovitá odlučnost a zbývají eliptická nepřeměněná jádra původního čediče. V podloží je 3 m mocná poloha zelenavých, na spodu bělavých patrně tufitických jílů a tufitů. V z. stěně asi 1 m od báze jsou 2 tenké vrstvičky do 2 cm uhelnatého sedimentu. V podloží je křemencová lavice asi 1,5 m mocná tvořená šedým amorfním typem křemence, který, jak se popisuje, obsahuje vertikální otisky po kořenech rostlin. Podloží křemencové lavice není odkryto. V bývalých lomech na kvarcit se nachází zbytky křemencové desky, která je produktem fosilního tropického větrání v paleocénu až eocénu. Vznikly prokřemeněním tehdejšího povrchu paleogenních písčitojílovitých sedimentů a slínovcových sedimentů křídy. V jílovitých tufech a tufitech v jejich nadloží byly popisovány naleziště svrchnooligocenních savčích zbytků.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Godány Josef, 08.05.96

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 916 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/916.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]