Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zbyslavská mozaika

Vyhledávání

Zbyslavská mozaika

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Zbyslav
Mapové listy: 1341, 13413
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: SV. okraj obce Zbyslav.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rulový výchoz s reliktem křídových sedimentů.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 91

Geologie

Geologická charakteristika: Na výchozu pararul kutnohorského krystalinika jsou místy patrné známky mořské abraze způsobené křídovou transgresí, k níž zde došlo ve spodním turonu. Na abrazní ploše jedné ze skalek jsou (v rozsahu cca 3 m2) zachovány bazální křídové slepence. Ty jsou tvořeny relativně dobře vytříděnými (převážně kolem 3 cm v průměru) valouny krystalinika spolu s matrix organodetritických písčitých vápenců. Černošedé valouny dosti stálé velikosti, tmelené bělošedou matrix, připomínají mozaiku. Ve vápencích je zachována drť příbojové fauny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, sedimentologie, paleontologie, petrologie
Jevy: výchoz, diskordance, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula, vápenec, brekcie
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 654     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Neobvyklá transgresní plocha křídy. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočeského kraje, 29. 11. 1977.
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je v dezolátním stavu. Sloup tabule ČÚOP je vyvrácen a okolí zarůstá. Vlastní mozaika je porostlá parožnatkami a další flórou, která rozrušuje vápnitou matrix. Je nutné zastřešení mozaiky a celé skalky. Kyselé deště stékají po krystaliniku na mozaiku, jejíž rozsah za posledních 25-30 let prodělal velké změny.
Stav lokality: špatný

Literatura

Chráněná území ČR: Střední Čechy. AOPK.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 07.11.94
Aktualizoval(a): Štědrá Veronika 23.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 91 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/91.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz pararul kutnohorského krystalinika se známkami mořského obrusu a s bazálními křídovými slepenci v podobě mozaiky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Výchoz pararul kutnohorského krystalinika se známkami mořského obrusu a s bazálními křídovými slepenci v podobě mozaiky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Výchoz pararul kutnohorského krystalinika se známkami mořského obrusu a s bazálními křídovými slepenci v podobě mozaiky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Výchoz pararul kutnohorského krystalinika se známkami mořského obrusu a s bazálními křídovými slepenci v podobě mozaiky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rulový výchoz s reliktem křídových sedimentů., Pavel Bokr, 2005
Rulový výchoz s reliktem křídových sedimentů., Pavel Bokr, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]