Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pittenwald

Vyhledávání

Pittenwald

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Skály
Mapové listy: 1442, 14424
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 1500 - 1800 m SV. od kostela ve Skalách, po levé straně silnice Skály - Rýmařov před pravotočivou zatáčkou. Halda úpravny a ústí štoly na pravé straně silnice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Mineralogická lokalita, historický těžební revír Fe - rudy se zbytky úpravny.
Technický objekt: staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 899

Geologie

Geologická charakteristika: Těženou surovinou byly Fe rudy typu Lahn Dill, uložené v horninách vrbenské skupiny (diabáz, zelené břidlice, porfyrity). Těžily se převážně jaspilitové, magnetitové a hematitové rudy. Beryl se vyskytuje v křemen magnetitových čočkách a žilách v hemetitem bohatých partiích. Jejich mocnost je do 10 cm. Beryl tvoří až 1 cm velké bledě modré agregáty sloupcovitého habitu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: mineralogie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie
Jevy: zrudnění, minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: spilit (albitizovaný bazalt)
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je zajímavá výskytem modrého berylu a velice pěkných rudních ukázek převážně hematitových (až spekularitových) rud. Oblast je intenzivně postižena těžbou Fe rud. Jsou zde zastoupeny pozůstatky po těžbě od nejstarších povrchových dobývek (středověk?) až po jámy 19. stol. Prostor je poddolovaný důlním systémem dědičné štoly Jan Nepomucký, ústící v údolí pod úpravnou.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Na lokalitě lze prezentovat kromě unikátních modrých berylů i různé typy dolování (od povrchových dobývek po těžbu centrálními jámami). 14.11.2011;

Literatura

Novák, M. - Jilemnická, L. (1986): Hořčíkem a železem bohatý modrý beryl ze Skal u Rýmařova. - Čas. Min. geol., 30, 2, 173-178. Praha.; Řepka, V. , Rambousek, P. , Grygárek, J. , Večeřa, J. , Mašek, D. , Botula, J. , MIchalčík, P. , Skácelová, Z. (2010): Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358. 74 s. MS archiv ČGS, Knihovna TU-VŠB.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Večeřa Josef, 24.11.93
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 23.05.11, Večeřa Josef 14.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 899 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/899.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2008
Josef Večeřa, 2008
Josef Večeřa, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]