Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mohelenská hadcová step

Vyhledávání

Mohelenská hadcová step

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Třebíč
Katastrální území: Mohelno
Mapové listy: 2433, 24334,24332
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Skalnatý svah na příkrém svahu nad levým břehem Jihlavy 150 m jižně od Mohelna. Na pravém břehu je do ochran. pásma NPR zahrnut skalnatý ostroh zaklesnutého meandru Jihlavy , tzv. Čertův ocas, a přilehlý svah.
Přístup k lokalitě: - autobusem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) - geol.exkurze
Charakteristika objektu: Hadcová skaliska na příkrém břehu Jihlavy, profily v zářezu silnice.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 890

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita patří do oblasti náměštsko-krumlovského tělesa moravské části moldanubika. V granulitech zde vystupuje těleso serpentinitů. Geologické poměry a vztahy hornin lze nejlépe studovat v zářezu silnice Mohelno - Dukovany. Vlastní kontakt je zastřen průnikem gabrových žil. (Hanžl 1993); - Podloží je tvořeno převážně serpentinitem (hadcem) doprovázeným i hrubozrnnými gabry. Serpentinit tvoří minerály skupiny serpentinu, zvláště antigorit s vysokým obsahem hořčíku a železa. Serpentitinit vznikl metamorfní přeměnou peridotitů, které pocházejí ze zemského pláště. Z původních minerálů se v serpentinitu zachovaly relikty olivínu, ortopyroxenu a klinopyroxenu. Poměrně častý je také spinel a pargasit. V údolí Jihlavy se vyskytují serpentinizované peridotity s pyropovým granátem lemovaným kelyfitickými lemy. Mohelenské hadcové těleso leží v granulitech náměšťsko-krumlovského masivu. Část granulitů je rekrystalována - biotitické ruly. Do holoroviny Znojemské pahorkatiny jsou hluboko zaklesnuté meandry údolí řeky Jihlavy s mrazovými sruby na hadcích a suťovými plášti. Na pravém údolním svahu se nachází skalnatý otroh Čertův ocas. Na hadcích jsou místy uloženy i pleistocenní spraše a sprašové hlíny, v nichž se vyskytují vápnité konkrece tzv. cicváry. Většina povrchu hadcového tělesa je bez zvětralinového pláště. Na svahu údolí jsou kamenné moře a proudy.(Podle Mackovčina, Sedláčka eds, 2002 ); - Tato lokalita patřií k nejvýznamnějším z lokalit v údolí Jihlavy mez Mohelnem a Hrubšicemi.Tvoří ji amfiteátr obrácený otevřenou stranou k jihu. Relativně strmý svah amfiteátru dosahuje převýšení téměř sta metrů a je rozbrázděn řadou roklí a vypreparovaných skalních hřebínků. Tato sama o sobě zajímavá geomorfologická pozice je zároveň důležitým faktorem ovlivňujícím mikroklimatické poměry. Díky svažitému terénu a puklinovému povrchu podloží dochází k rychlému odtoku vody, vysoušení a prohřívání napomáhá navíc expozice k jihu a vysoká tepelně akumulační schopnost tmavých serpentinitových hornin. Vzniká zde tedy extrémně suché teplé mikroklima. Specifické chemické složení podložních hornin (vysoký obsah Mg) vytváří pak unikátní podmínky pro širokou škálu rostlinných druhů a společenstev stepních forem, které, podle údajů Unara (1996), zahrnují 620 taxonů rostlin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, botanika, petrologie
Jevy: skála, výchoz, kamenné moře, mrazový srub, suť, skalní ostroh, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové, zvětrávání
Hornina: serpentinit (hadec), granulit, rula, spraš, gabro
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 249     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášeno jako botanická lokalita v roce 1952, obnoveno výnosem MK ČSR č.14.200/88 29.11.1988, zaklesnutý meandr Jihlavy Čertův ocas, vztah serpentinitů a granulitů. Jako NPR vyhlášeno MŽP č. 155/2012 Sb.
Střety zájmů: turistika, dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Lokalitou vede silnice a několik turistických cest. Geologické zajímavosti přesahují vymezení ochrany NPP( viz lokalizace v mapě)
Stav lokality: dobrý

Literatura

Matějovská O.(1963): Lokalita Mohelno - Dukovany in Musil R. ed. Sjezdový průvodce, XIV.sjezd SMG.Brno.Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.284 Praha.; Unar J. (1996): Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step. – Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči 37: 1-99 .; Hrdličková K. (2009): Geologická charakteristika údolí řeky Jihlavy v profilu mezi Mohelnem a Hrubšicemi. Vypracováno pro potřeby AOPK ČR, MS, ČGS, Brno.;Medaris G., Jelínek E. (2004): The Mohelno peridotit: a fragment of suboceanic mantle in the Náměšť granulite.- International workshop on petrogenesis of granulites & related rocks – Exkursion Guide & Abstract Volume, October 1-3, Náměšť nad Oslavou, 13-16, Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 23.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.11.08, Jirková Pavlína 03.12.09, Buriánek David 31.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 890 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/890.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Příkré svahy nad údolím Jihlavy pokryté teplomilnou vegetací vázanou na serpentinitové horninové podloží., Pavla Gürtlerová, 2012
Příkré svahy nad údolím Jihlavy pokryté teplomilnou vegetací vázanou na serpentinitové horninové podloží., Pavla Gürtlerová, 2012
Příkré svahy nad údolím Jihlavy pokryté teplomilnou vegetací vázanou na serpentinitové horninové podloží., Pavla Gürtlerová, 2012
Výchozy serpentinitů u silnice jižně od Mohelna nad údolím Jihlavy., Pavla Gürtlerová, 2012
Výchozy serpentinitů u silnice jižně od Mohelna nad údolím Jihlavy. , Pavla Gürtlerová, 2012
Příkré svahy nad údolím Jihlavy pokryté teplomilnou vegetací vázanou na serpentinitové horninové podloží.Z vyhlídky u Mohelna. V pozadí Dukovany., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]