Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Biskoupská hadcová step

Vyhledávání

Biskoupská hadcová step

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Biskoupky na Moravě
Mapové listy: 2433, 24334
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: 150m jižně od obce Biskoupky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Západně a jihozápadně exponované svahy na levé straně neckovitého údolí řeky Jihlavy a jejího hluboce zaříznutého levostranného přítoku Trnovce. Nevelké skalky serpentinitů (hadců).
ID : 889

Geologie

Geologická charakteristika: Přirozené výchozy serpentinitového tělesa mezi Hrubšicemi, Novou Vsí a Templštejnem v moravské části moldanubika. Těleso je uzavřeno v granulitech. Podle Nováka, Žáka (1948) vznikly tyto horniny z olivinických peridotitů.(Hanžl Pavel, 23.11.1993). Těleso je částečně překryto fluviálními písčitými štěrky a sprašemi kvarterního stáří. Čerstvé serpentinity jsou odkryty v lomu u Biskoupek. Jedná se o jemnozrnné tmavé horniny tvořené minerály serpentinové skupiny, relikty olivínu a pyroxenu. Poměrně častá jsou drobná zrna chromitů případně jemně zrnitý magnetit. Pukliny obsahují alterační produkty serpentinitu jako jsou antofylit, chlorit a magnezit. Na mnoha místech v okolí Biskoupek je serpentinit postižen intenzivním zvětráváním. Z těchto zvětralin se dříve získával sepiolit. Tento minerál tvoří bloky až několik desítek cm velké , které jsou často obklopené magnezitem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, botanika
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 898     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hadcová step. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Brno-venkov, 27.12. 1979.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi geologického významu lokality . 23.8.2012;

Literatura

Novák T., Žák L.(1948): Předběžná zpráva o výzkumech v hadcové oblasti hrubšické. Věst.St.Geol.úst.ČSR, 23, 152-155.Praha;;Kovář O. (2006): Puklinová minerální asociace serpentinitů z Biskoupek u Oslavan. – MS, bakalářská práce, PřF MU. Brno; Kovář O., Losos Z. (2005): Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava – nový minerál pro Českou republiku. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz., 13, 137-139. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 23.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.02.12, Buriánek David 31.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 889 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/889.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přirozené výchozy serpentinitového (hadcového) tělesa vzniklého z olivinických peridotitů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Přirozené výchozy serpentinitového (hadcového) tělesa vzniklého z olivinických peridotitů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Přirozené výchozy serpentinitového (hadcového) tělesa vzniklého z olivinických peridotitů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]