Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Borkovická blata

Vyhledávání

Borkovická blata

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Tábor
Katastrální území: Borkovice
Mapové listy: 2242, 22424
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: 3500 m ssz.od Borkovic, 2500 m jz.od Vlastiboře.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: část rozsáhlého, v minulosti těženého pánevního rašeliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 881

Geologie

Geologická charakteristika: Pánevní smíšené, prameništní rašeliniště na nepropustných písčito-jílovitých sedimentech křídy třeboňské pánve. Rašeliniště vzniklo na podpovrchových vodách s hlubším oběhem v postglaciálu. Na bázi jsou vyvinuty slatiny, na povrchu rašelina mocnosti od 6 do 8 m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - jihočeské pánve - křída, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: těžební činnost a její následky, ložisková geologie, sedimentologie, botanika, petrologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 670     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je chráněna jako PR od r.1980 - pánevní rašeliniště s bohatou rašelinovou a slatinovou flórou. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 30. 6. 1980, č. předpisu: 13.226/80.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Těžba v této části rašeliniště již skončila.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dohnal Z./1958/: Borkovická blata.-Anthropozoikum,7,99-108.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 14.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 23.01.05, Štěpánek Petr 08.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 881 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/881.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rekultivovaná část borkovických rašelinišť. Borkovice., Petr Štěpánek, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]