Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Střela

Vyhledávání

Střela

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Rabštejn, Vysoká u Manětína, Černá Hať, Hluboká u Žihle, Kaleč, Kotaneč
Mapové listy: 1124,1142, 11244
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Údolí Střely od Rabštejna nad Střelou směrem k jihu po Kozičkův mlýn.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Kaňonovité údolí.
ID : 877

Geologie

Geologická charakteristika: Zakleslé meandry řeky Střely do slabě metamorfovaných hornin neoproterozoika Barrandienu(chloritová až biotitová zóna). Litologie je monotónní (fylit - metaprachovec - droba), převládají jemnější klastické metasedimenty. Chloriticko-sericitické fylity jsou částečně zbřidličnatělé s polohami tzv. pokrývačských břidlic, které se těžili například v Rabštejně nad Střelou (lokalita id 3816) Směrem po proudu řeky pozvolna klesá metamorfní přepracování hornin ze tóny biotitové u Rabštejna nad Střelou do zÓny chloritové. Metamorfní gradient je ovšem velmi pozvolný. Jv. od Kozičkova mlýna jsou břidlice přetaty spilitovým tělesem. Většina strukturně a erozně-denudačních tvarů georeliéfu se vyvíjela během pleistocénu v přímé závislosti na zahlubování údolí Střely.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: kaňon, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit, břidlice
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 627     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky unikátní zakleslé meandry Střely. Přírodní rezervace č. 627 o rozloze 314.2 ha byla vyhlášena v roce 1976. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 28. 4. 1976, č. předpisu: 6.710/76.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 361, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 16.10.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 25.01.05, Žáčková Eliška 02.09.10, Žáček Vladimír 01.12.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 877 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/877.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Chloriticko-sericitické fylity jsou částečně zbřidličnatělé s polohami tzv. pokrývačských břidlic., Lukáš Laibl, 2007
Údolí Střely - kaňonovité údolí, Markéta Vajskebrová, 2000
Údolí Střely - kaňonovité údolí, Markéta Vajskebrová, 2000
Údolí Střely - výchozy slabě metamorfovaných hornin porostlých lišejníky, Markéta Vajskebrová, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]