Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ortoruly nad úd.nádrží Janov

Vyhledávání

Ortoruly nad úd.nádrží Janov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Lounice
Mapové listy: 0231, 02314
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Skalní výchozy asi 50 m nad sv. okrajem údolní nádrže Janov a 1.1 km S. od kapličky v obci Křižatky.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy nad SV. okrajem údolní nádrže Janov.
ID : 876

Geologie

Geologická charakteristika: Na výchozech jsou odkryté středně zrnité muskovit-biotitické, intenzivně zbřidličnatělé ortoruly. Jejich foliace je subhorizontální. Výše po svahu přecházejí ortorulyy do středně zrnitého muskovit - biotitického metagranitu s nevýraznými a řídkými porfyrickými vrostlicemi draselných živců. Téměř kolmo na foliaci probíhá několik dm mocná žíla metaaplitu, která je v metagranitu prakticky nedeformovaná, ale v ortorulách je intenzivně rozvlečená podél foliačních ploch. Na Z. okraji hráze je lom založený při stavbě údolní přehrady. V lomu jsou odkryty hrubozrnné okaté ortoruly a metagranity. Scheumann (1932) v tomto lomu studoval vzájemné vztahy obou těchto hornin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na lokalitě lze studovat vztah žilných hornin a variské deformace.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mlčoch, B. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 02-314 Litvínov. - ÚÚG Praha. Scheumann, K. (1932): Uber die petrogenetische Ableitung des roten Erzgebirgsgneises. - Tschermaks mineral. petrogr. Mitt., 42, 414-454. Wien.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 09.11.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 876 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/876.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]