Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Panská skála

Vyhledávání

Panská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Kamenický Šenov
Mapové listy: 0224, 02244
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: V. okraj obce Prácheň, asi 50 m J. od silnice na Nový Bor.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bývalý lom, ve kterém je názorně odkryta sloupcovitá odlučnost čedičového lávovéhu proudu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 871

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita Panská skála je chráněna z čistě geologického hlediska. Je to unikátní světově známý příklad velmi pravidelné sloupcové odlučnosti lávového výlevu olivinického bazaltoidu. Geologické těleso tzv. Kamenných varhan je pouze reliktem plošně rozsáhlejšího čedičového výlevu na křídovém podloží. Reliéf podloží v době výlevu nebyl zcela rovinný, byl modelován předchozí erozí a byl zarovnán teprve vytékající lávou. To je důvod orientace sloupců do náznaků vějířovitého uspořádání. Lokalita byla počátkem století těžena, protože po pravidelných čedičových sloupech byla velká poptávka v zahraničí, zvláště pak při stavbě hrází v Nizozemí. Těžbou byl tento unikátní fenomén odkryt, ale byl by i zničen nebýt zásahu tehdy zde mapujícího geologa J. E. Hibsche. V současnosti probíhá nové mapování oblasti. Jeho výsledky budou použity mj. i pro upřesnění geologické charakteristiky lokality.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, geomorfologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), láva
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 300     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka velmi pravidelné sloupcovité odlučnosti čedičového tělesa - charakteristického znaku bazaltických láv zdejší oblasti. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Vyškov, 28. 6. 1990.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je maloplošným chráněným územím v rámci CHKO České Středohoří. Je natolik známá, že střety zájmů snad ani nemohou nastat.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hibsch, J. E. (1927): Erläuterungen zur Geologischen Karte der Umgebung von Böhmischen Kamnitz. - Knihovna Stát. geol. úst.,10. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 03.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 10.11.08, Rapprich Vladislav 19.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 871 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/871.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pohled na Kamenický Šenov., Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]