Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mezholezská vápenka

Vyhledávání

Mezholezská vápenka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Mezholezy
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Opuštěný lom ve vápenci VJV. od Mezholez, u křížení silnic Mezholezy - Bylany, Nová Lhota.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Stěny jámového lomu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 87

Geologie

Geologická charakteristika: Ve stěnách jámového lomu jsou obnaženy různé subfacie biodetritických vápenců. Jsou zde odvoditelné závislosti sedimentace na povaze podloží. Početné jsou bouřkové vrstvy. Hranice cenomanu-turonu bude pravděpodobně upřesněna ve spodní části sledu vrstev, při dně lomu. Může být ztotožněna s výrazným skalním dnem (hardgroundem), který se v těchto místech vyskytuje. Odkryv lomu a blízké geologické vrty jsou podkladem pro řešení vztahů písčité a vápencové facie cenomanu (horninové prostředí v okolním terénu). Význam lokality je posuzován jako středoevropský.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: sedimentologie, stratigrafie, petrologie
Jevy: krasová kapsa, selektivní eroze, transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: vápenec, rula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jak z hlediska sedimentologického, tak i petrografického vývoje biodetritických vápenců, jde o významný studijní a referenční bod. Je třeba jej zachovat pro korelaci hranice cenoman-turon. Lokalita byla vybrána do seznamu exkursních lokalit mezinárodního významu již při 23. geologickém kongresu v Praze, v r. 1968. Chráněno formou registrovaného VKP Mezholezský lom.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Neustále probíhá, ač s malou intenzitou divoká skládka odpadů. Je potřebné zastavení deponie a vyčištění lomu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Klein, V. (1962): Litologie a stratigrafie cenomanských organodetritických vápenců v západním okolí Kutné Hory. - Sbor. Ústř. Úst. geol., 27, 385-407. Praha. Macák, F. et al. (1968): The platform Cover of the Bohemian Massiv. Guide to Excursion 12AC Czechoslovakia. Internat. Geol. Congr., XXIII Ses. Prague. Praha. Nekvasilová, O. (1973): The brachiopod genus Bohemirhynchia gen.n. and Cyclothyris McCoy (Rhynchonellidae from the Upper Cretaceous of Bohemia. - Sbor. geol. Věd, Paleont., 15, 75-117. Praha. Žítt, J. (1986): Lilijice vybraných lokalit příbřežního vývoje české křídy. - MS Archiv Geol. úst. AV. ; Žítt, J. (v tisku): Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast). - Zpr. geol. Výzk., rok 1992. Praha.; Štědrá V. (ed., 2010): Geologická mapa 1:25 000 list 13324 Kutná Hora s vysvětlivkami. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nekvasilová Olga, Klein Vladimír, 30.11.93
Aktualizoval(a): Štědrá Veronika 17.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 87 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/87.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jámový lom v biodetritických vápencích křídového stáří s významem pro korelaci hranice cenoman/turon., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Jámový lom v biodetritických vápencích křídového stáří s významem pro korelaci hranice cenoman/turon., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Jámový lom v biodetritických vápencích křídového stáří s významem pro korelaci hranice cenoman/turon., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Ve vápencovém lomu se nachází zbytky vápenné pece uzavřené v 50. letech., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Lomová stěna mezholezské vápenky s nápadnou šikmo ukloněnou plochou, která reprezentuje sedimentační přerývku. Diskordance odděluje lavicovité a deskovitě rozpadavé biodetritické vápence., Radek Vodrážka, 2010
Opuštěný jámový lom s hraničními vrstvami mezi cenomanem a turonem., Václav Ziegler, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]