Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký a Malý Bezděz

Vyhledávání

Velký a Malý Bezděz

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Bezděz
Mapové listy: 0333, 03331
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Dva vrcholy o nadmořské výšce 603 m (Velký Bezděz) a 578 m (Malý Bezděz), výrazná krajinná dominanta nad obcí Bezděz se stejnojmenným středověkým hradem.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Dva znělcové vrcholy, na severní straně Velkého Bezdězu se nachází pseudokrasová puklinová paledová jeskyně.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 867

Geologie

Geologická charakteristika: Geologická charakteristika Vrcholovou část Malého Bezdězu tvoří neovulkanické těleso trachytoidu (pravděpodobně lakolit) vypreparované z křídových sedimentů. Těleso se vyznačuje periklinárně deskovitou, místy i nepravidelně deskovitou odlučností, ve vrcholové části se vyskytují i stěny mrazových srubů (Demek et al. 1987). Hornina tvořící těleso Malého Bezdězu je obdobou horniny sousedního Bezdězu (k. 638), kterou dle Schrbeného a Macháčka (1973) tvoří sodalitický alkalický trachyt s příměsí nefelinu (přechod k fonolitům). Je pravděpodobné, že tělesa Malého Bezděza a Bezděz spolu v hloubce souvisí (jeden přívodní kanál). Úpatí a dolní svahy Malého Bezdězu tvoří křemenné pískovce svrchní části jizerského souvrství (střední až svrchní turon), v jejich nadloží se zachovaly vápnité pelity teplického až březenského souvrství (svrchní turon až coniac). Vápnité pelity jsou v největší mocnosti - kolem 80 m zachovány v sedle mezi Malým Bezdězem a (Velkým) Bezdězem. Svahy Malého Bezdězu pokrývají rozsáhlá suťová pole. Dle Mackovčin a kol., 2002: Geomorfologicky se jedná o dva mohutné vypreparované neovulkanické suky oddělené nižším sedlem. Ty jsou budovány dvěma třetihorními znělcovými tělesy, přičemž těleso Velkého Bezdězu je výrazně protaženo severovýchodním směrem. Znělec má deskovitou a sloupcovitou odlučnost. Podloží tvoří svrchnokřídové pískovce středního turonu a slínovce svrchního turonu. Slínovce se zachovaly ve formě denudačního reliktu kolem obou Bezdězů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie, zoologie, petrologie
Jevy: intruze, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachyt
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 235     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazná krajinná dominanta s teplomilnými porosty a starými bučinami. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 3. 11. 1949, č. předpisu: 94.411/49; změny nebo doplnění: OÚ Česká Lípa, 22. 12. 1993; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988); výměra 28,21 ha.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Demek, J. et al. (1987): Hory a nížiny. - Shrbený, O. - Macháček, V. (1973): Microelements in melilitic rocks in northern Bohemia. - Čas. min. geol., 19, 1, 15 - 25. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 14.11.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 867 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/867.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled od Břehyňského rybníka na Velký a Malý Bezděz. Rašeliniště a mokřady v okolí rybníka., Pavla Gürtlerová, 2009
Pohled od Břehyňského rybníka na Velký a Malý Bezděz. Rašeliniště a mokřady v okolí rybníka., Pavla Gürtlerová, 2009
Deskovitá odlučnost znělce na západním svahu Malého Bezdězu., Ondřej Svačinka, 2004
Celkový pohled od jihu od příjezdové komunikace k obci Bezděz., Ondřej Svačinka, 2004
Výchoz čedičové žíly na SV úpatí Velkého Bezdězu. Nevelká jeskyně. , Ondřej Svačinka, 2004
Výchoz čedičové žíly na sv úpatí Velkého Bezdězu. , Ondřej Svačinka, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]