Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Karlov lom

Vyhledávání

Karlov lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Kutná Hora
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Opuštěný lom na S. svahu protáhlého vrcholu nad městskou částí Karlov, S. od silnice Kutná Hora - Neškaredice, 1.6 km VJV. od kostela Sv. Jakuba v centru Kutné hory.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zatopený jámový lom ve stromatitických migmatitech kutnohorského krystalinika. Relikty svrchnokřídových sedimentů v nadloží.
Technický objekt: lom
ID : 86

Geologie

Geologická charakteristika: Na původním skalním dně křídového stáří zde spočívají sedimenty různých, spodnoturonských fácií. Nejvýznamnější je J. a Z. stěna lomu (viz Žítt a Nekvasilová 1989). Ve východní části jižní stěny překrývá suťový kužel depresi, jejíž sedimentární výplň je přístupná pouze ve vyšší části stěny. Je zde odkryt balvanitý slepenec, s mohutným rulovým balvanem - blokem na svém vrchu. Jeho největší rozměr je 7 m. Velmi dobře je dochováno osídlení přisedlými organismy (přitmelenými) - tvz. epibionty. Jsou zde fosforitové krusty, které jsou starší než kolonizace povrchu epibionty. Dokazují to předešlé znaky eroze krust. V mezerní hmotě konglomerátů je písčitý, glaukonitický vápenec. Skeletární drť a schránky organismů jsou hojné. Do nadloží je přechod do jílovců s mořskými houbami, je dochován pouze fragmentárně. Z fosílií jsou nejhojnější mlži, houby, červy a aglutinové forminifery. Na jedné ze studovaných ploch největšího balvanu (1.35 m2) bylo zjištěno 343 epibiontů. Významným jevem je zde tzv. svahová orientace některých epibiontů (Nekvasilová a Žítt 1988). Z mineralogického hlediska jsou zde zajímavé bazální polohy s mimořádnou akumulací těžkých minerálů (rutyl až 1 cm, pyrop až 0.5 cm). Bohatství zjištěných organismů je značné. Dosud je popsáno přes 70 taxonů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, proterozoikum
Témata: sedimentologie, paleontologie, geologie
Jevy: transgrese, litologické rozhraní, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody)
Hornina: migmatit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je důležitým dokumentačním bodem pro studium sedimentárního vývoje kutnohorské části kolínské litofaciální oblasti české křídy. Ochranu si zde zasluhují fosilie přitmelených epibiontů. Osídlen je povrch velkého balvanu, který prokazatelně nezměnil polohu svého uložení až dodnes. Tento případ epibiontů spodnoturonského stáří je světovým unikátem! Neexistuje obdoba ani co do hustoty osídlení ani co do kvality dochování fosílií. Tato skutečnost byla potvrzena předními zahraničními specialisty v oboru křídového útvaru (24. 9. 1993, Exkurse 64. Jahrestagung DPG). Lokalita byla již doporučena k ochraně Knížetovou et al. v roce 1987. Chráněno jako registrovaný VKP Zatopený lom Karlov.
Střety zájmů: sběratelství, vegetace, turistika, průmysl, rekultivace
Popis střetů zájmů: Lokalitě hrozí zarůstání náletovými dřevinami, devastace činností divokých sběratelů, poškození běžným turistickým a komunálním působením občanů v okolí města, příp. zavezení průmyslovým odpadem po využití jako skládka silničních a posypových materiálů
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučeno zvýšení ochrany, transgrese křídy na krystalinikum.23.10.2010;

Literatura

Knížetová, L. - Pecina, P. - Pivničková, M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohemia centralis, 16, 7 - 262. Praha. Nekvasilová, O. - Žítt, J. (1988): Upper ceratrous epibionts cemented to genesiss boulders (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia). - Čas. Mineral. Geol., 33, 3, 251-270. Praha. Žítt, J. - Nekvasilová, O. (1989): Paleontologicko - geologická charakteristika navrhovaného chráněného přírodního výtvoru Karlov (Kutná Hora). - Bohemia centralis, 18, 15-40. Praha.; Štědrá ed. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324 Kutná Hora s Vysvětlivkami. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nekvasilová Olga, Žítt Jiří, 14.12.93
Aktualizoval(a): Štědrá Veronika 17.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 86 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/86.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mimořádně velký ohlazený balvan pararul, s četnými přitmelenými organismy (epibionty). V levé přední části snímku výchoz spodnoturonských slínovců a prachovců bělohorského souvrství obsahující četnou faunu, především spongie , Radek Vodrážka, 2006
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]