Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mnichův kámen

Vyhledávání

Mnichův kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Zlaté Hory
Mapové listy: 1511, 15113
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Skaliska (570 m n. m.) na VZ. hřbetu vystupujícím k Z. z masívu Biskupské kupy (k. 891), 2 km V. od Zlatých Hor.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy fylitických břidlic, metadrob a metakonglomerátů ve hřbetu.
ID : 855

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita je tvořena černými až černošedými fylitickými břidlicemi andělohorského souvrství (stáří spodní karbon, tournai-visé). Jsou zde zachovány zbytky decimetrových ležatých izoklinálních vrás, které jsou rozvlečeny podél ploch osní kliváže. Osy těchto vrás se uklánějí mírně k V. nebo Z. a indikují exsistenci toulcových vrás s toulci protaženými k JV. Tyto vrásy jsou převrásněny systémem otevřených , šikmých mladších vrás m velikostí, tyto vrásy jsou překoceny k JV, osy se uklánějí k SV. pod úhlem 30-50%. Na řezech kolmých k jejich osám jsou zachovány místy relikty starých izoklinálních až disharmonických vrás zřetelně přeformovaných mladšími vrásami. Na morfologicky výrazném hřbetu v délce 200 m je možné sledovat i na dalších výchozech projev vrás s osami ukloněnými k SV, které jsou zaznamenány v měřítku mapy. Je zde indikováno 10-15 vrás na 100 m v příčném řezu SZ.-JV. Na lokalitě jsou vyvinuty další významné indikační fenomény zbytků vrstevních ploch, kliváží a extenzních struktur v osních zónách mladších vrás. Směrem k ZSZ. podél hřbetu vystupují přerušovaně provrásněné polohy metadrob až drobnozrnných konglomerátů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie
Jevy: skalní defilé, vrása
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, sedimentární
Hornina: břidlice fylitická, prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná lokalita, jsou zachovány výrazné tektonické struktury vzniklé během variského vrásnění jesenického paleozoika. Je zde možno studovat a demonstrovat prostorové a časové vztahy několika generací na sebe naložených vrás různých typů, orientací a velikostí. Lokalita je dobře přístupná z silnice Zlaté Hory - Petrovice.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Nehrozí destrukce, či změna stavu 04.11.2011;

Literatura

Zpracováno dle nepublikovaných terénních výzkumů v letech 1990-1993 prováděných P. Orlem, J. Otavou, P. Hanžlem (ČGÚ Brno a Jeseník).

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Orel Petr, 01.12.93
Aktualizoval(a): Otava Jiří 04.11.11, Kukal Zdeněk 12.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 855 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/855.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011
Intenzivně provrásněné fylity, Pavel Hanžl, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]