Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Důl Marie Pomocná I.

Vyhledávání

Důl Marie Pomocná I.

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Zlaté Hory
Mapové listy: 1511, 15113
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Pod kostelem Marie Pomocné, 4400 m J. od kostela ve Zlatých Horách.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Středověký důl: šachty, komíny, dobývky, kamenné povaly.
Technický objekt: důlní dílo, jáma (šachta), staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 851

Geologie

Geologická charakteristika: Štoly jsou raženy v prokřemenělých sericitických břidlicích až kvarcitech, místy s vložkami fylitů. Středověký důl Marie Ponocná I. se nachází pod obnoveným kostelem Marie Pomocné. Jde o středověké dílo malého rozsahu, ale velmi pestré. Je zde zachována snad jedna z nejstarších chodeb vejčitého tvaru (13.-14. století ?), z větší části je přeražena novějším profilem. Předmětem středověké těžby byly zlatonosné křemenné žíly. Velice pěkně se zde zachoval způsob těžby této žíly. Je zde patrné, že žíla byla těžena za použití ohně. Těžilo se po jednotlivých patrech s výškou 2-3 m. Jednotlivá patra jsou oddělena kamennými povaly. V 19. století bylo v tomto dole těženo vtroušené pyritové zrudnění (M. Richter) k výrobě kyseliny sírové. Je zde možno srovnávat způsoby těžby žilného a vtroušeného zrudnění (rozdílný je profil chodeb ap.).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: břidlice
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Technická nebo kulturní památka
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Povrchové projevy těžby jako šachty a komíny, podzemní prostory: chodby, dobývky, kamenné povaly. Způsob ochrany a využití: Dílo je po historické a montanistické stránce jedno z nejcenějších ve Zlatohorském revíru. Do budoucna po nutných úpravách lze počítat s jeho zpřístupněním pro veřejnost. Leží na Hornické naučné stezce (značeno červenou značkou okruhu).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Večeřa, J. (1991): Taponomie dolů ve Zlatých Horách. In.: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Zlaté Hory. ; Zachař, Z. (1991): Současný stav hornických děl ve Zlatých Horách. In.: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Zlaté Hory.; Večeřová Viera (2005): Zpráva o revizi starých důlních děl v oblasti Zlatohorský rudní revír, historické doly na zlato, barevné kovy a železo. MS. 20 s.; 19 př. Jeseník.; Večeřa, J.; Večeřová, V. (2010): Historie zlatohorských dolů (History of mining in Zlaté Hory). – PINKA, 98 s. Jeseník

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Večeřa Josef, 24.11.93
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 07.04.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 851 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/851.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jaroslav Aichler, 2002
Josef Večeřa, 1998


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]