Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Doly Sarkander a Barbora

Vyhledávání

Doly Sarkander a Barbora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Zlaté Hory
Mapové listy: 1513, 15131
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Sv. svah Hornických skal v délce 500 m pod kótou 903,5 m (dříve Pařenec).
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Komplex dolů, převážně z 19. stol. po těžbě sulfidů k výrobě kyseliny sírové.
Technický objekt: důlní dílo
ID : 849

Geologie

Geologická charakteristika: Těženo bylo vtroušeninové, převážně pyritové zrudnění uložené v kvarcitech a kvarcitických břidlicích. Místy vytváří pyrit až lité polohy. Jde o komplex původně středověkých dolů, o čemž svědčí ručně sekaný komín (nad Barborkou) a způsob otevření ložiska úklonnou šachtou (Barborka). V 19. století se zde intenzivně těžil pyrit na výrobu kyseliny sírové (Moric Richter z Vrbna p. P.). Důlní míry byly propůjčeny pod označením Johann Sarkander. V současnosti jsou díla po necitlivém zásahu RD Jeseník nepřístupná. Sanace děl byla provedena nahrnutím haldového materiálu na ústí štol. Podzemní prostory jsou raženy v gossanu. I přes blízkou těžbu na níže položené štole Josef byly do závozu chodby bezpečné, bez jakýchkoliv známek případných závalů. V horní štole Sarkander je zachován poval s ručním rumpálem a dřevěná korýtka na odvádění vody. Horní štola Sarkander je se spodní štolou Barborou spojena komínem. Je zde možno srovnávat středověký způsob dobývání s těžbou z minulého století.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: těžební činnost a její následky, ložisková geologie, mineralogie
Jevy: zrudnění, minerál
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: břidlice, kvarcit
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Technická nebo kulturní památka
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Historický rudní revír, zachován je ručně sekaný komín, dobývky, chodby, zbytky technického vybavení (rumpál, korýtka aj.). Způsob ochrany a využití: Jedná se o jedno z nejbezpečnějších děl ve zlatohorském revíru. Těžební komory jsou dosti velké k instalaci montánních památek. Propojení dvou štol 40 m vysokým komínem je ideálním řešením prohlídkového okruhu. Proto se domnívám, že toto dílo by si zasloužilo vyzmáhat a zpřístupnit veřejnosti.
Střety zájmů: rekultivace
Popis střetů zájmů: Necitlivé likvidační práce RD Jeseník - rozvezení odvalů.
Stav lokality: špatný

Literatura

Večeřa, J. (1991): Taponomie dolů ve Zlatých Horách. In.: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Zlaté Hory. ; Zachař, Z. (1991): Současný stav hornických děl ve Zlatých Horách. In.: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Zlaté Hory.; Večeřová Viera (2005): Zpráva o revizi starých důlních děl v oblasti Zlatohorský rudní revír, historické doly na zlato, barevné kovy a železo. MS. 20 s.; 19 př. Jeseník.; Večeřa, J.; Večeřová, V. (2010): Historie zlatohorských dolů (History of mining in Zlaté Hory). – PINKA, 98 s. Jeseník

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Večeřa Josef, 24.11.93
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 07.04.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 849 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/849.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]