Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zadní Hutisko

Vyhledávání

Zadní Hutisko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Vernířovice u Sobotína
Mapové listy: 1442, 14422
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Lom u lesní silnice ca 3,5 km VSV. od Vernířovic, 700 m SSV. od k. 965 Špičák, asi 200 m nad pravým břehem Merty.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 848

Geologie

Geologická charakteristika: Významné krupníkové těleso a jeho doprovodné horniny se nachází v sobotínském amfibolitovém masívu (stáří devon). Krupník je tvořen třemi čočkovitými tělesy, uloženými těsně vedle sebe při celkových rozměrech 100 x 100 m. Čočky krupníku jsou obklopeny polohami mastkové, aktinolitické a chloritické břidlice obdobně jako na Smrčníku. Krupník byl těžen stěnovým lomem v 19. a začátkem 20. století. Ložisko není zcela vydobyto. Též botanicky významná lokalita - společenstva mokrých skal (četné druhy játrovek ap.).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: ložisková geologie, mineralogie, petrologie
Jevy: minerál, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice chloritická
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 947     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní památka Zadní Hutisko, jako CHPV vyhlášeno v roce 1982 na ploše 0,9 ha. Předmětem ochrany je druhé největší krupníkové těleso v ČR, vhodná exkurzní lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Severomoravského kraje, 24. 8. 1982.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: skládky odpadků, sběratelství
Popis střetů zájmů: Nebezpečí nedovoleného ukládání odpadů a jiného materiálu a nekontrolovatelného sběru soukromých sběratelů. Zákaz stavebních prací.
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 7.11.2011;

Literatura

Burkart, E. (1953): Moravské nerosty a jejich literatura. ČSAV Praha. Kretschmer, F. (1911): Das metamorphe Diorit und Gabromassiv in der Umgebung von Zoptau (Mahren). -Jahrb. d. geol. Reichsanst., 61, 51-180. Wien. Kruťa, T. - Paděra, K. - Pouba, Z. - Sládek, R. (1968): Die Mineralienparagenese in dem mittleren Teile des Altvatergebirges (Hrubý Jeseník, Hohes Gesenke, ČSSR. Fortsetzung. - Acta Mus. Mor., 53, 5-80. Brno. Rezervační kniha Zadní Hutisko. - MS Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 27.11.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11, Kukal Zdeněk 07.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 848 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/848.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]