Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nová Ves u Rýmařova

Vyhledávání

Nová Ves u Rýmařova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Nová Ves u Rýmařova, Karlov p. Pradědem
Mapové listy: 1442, 14422
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 0,4 až 0,6 km JV. od k. Soukenná, 1,5 km na SZ. od horní části osady Nová Ves u Rýmařova.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Historické dobývky: systém jam a propadů na výchozu zrudnění, odvaly historické šachty Boží dar a štol.
Technický objekt: staré dobývky, propadliny (pinky), jáma (šachta), štola
Exkurzní lokalita: ano
ID : 844

Geologie

Geologická charakteristika: Ložisko bylo dobýváno pravděpodobně od poloviny 13. stol. s určitými přestávkami až do roku 1959. 7 hlavních žil s množstvím odžilků a rozmrštěných zón proniká metamorfovanou vulkanosedimentární sekvencí vrbenské skupiny ve směru souhlasném s foliací hornin (SV.-JZ.), ale s opačným příčným sklonem k SZ. Mocnost žilného (žilníkového) pásma je kolem 80 m, moocnost jednotlivých zrudněných partií se pohybuje od 10 cm do 3 m. Směrná délka rudní struktury je 800 m, těžba skončila na hloubkové úrovni 100 m od ohlubně hlavní šachty Boží dar. Rudnina při poslední těžbě (1954-1959) obsahovala 3% Pb, 6% Zn a 50 g Ag/t při nezhodnoceném zastoupení Cu a Au. Hlušinu žil tvoří Mg-siderit a ankerit, méně je křemene. Hlavními sulfidy jsou sfalerit a galenit, doprovází je chalkopyrit, pyrit, tetraedrit a bouronit, akcesoricky se vyskytují boulangerit a ryzí zlato (mikuláš 1977, Hladíková et al. 1987). Ve svrchních partiích ložiska byla zastižena mocná oxidační zona s početnou asociací sekundárních minerálů, zejména cerusitu, anglesitu a pyromorfitu (Sekanina 1951). Pokračování zrudněné zony bylo ověřeno průzkumnými pracemi směrem na sever od historického ložiska. Vrtným průzkumem bylo zjištěno i málo vydatné stratiformní zrudnění Fe-Pb-Zn asociace s barytem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, mineralogie
Jevy: zrudnění, minerál
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace, zvětrávání
Hornina: břidlice, keratofyr (alk.živc. trachyt - andezit)
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jde o jediné významné žilné sulfidické ložisko Pb - Zn (Cu) asociace v Jeseníkách se zřetelnými pozůstatky po historické, zvláště středověké a částečně i nedávné těžbě. Místy vyvinut gossan se sekundárními minerály.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hladíková, J. - Fojt, B. - Zeman, J. (1987): Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova. - Sborník Nové trendy a poznatky Čsl. ložiskové geologie, PřF UK, 81-86. Praha. Kikuláš, M. (1977): Nová Ves u Rýmařova - ložisko Pb-Zn rud. - Průvodce k exkurzím a abstrakta referátů 21. celost. konf. ČSMG a SGS, 109-113. Olomouc. Sekanina, J. (1951): Nerosty železného klobouku od Nové Vsi na severní Moravě. - Práce Mor.-slz. akad. v přír., 23, 5, 117-145. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Fojt Bohuslav, 01.11.93
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 23.05.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 844 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/844.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Historické dobývky: systém jam a propadů na výchozu zrudnění, odvaly historické šachty Boží dar a štol., Pavla Gürtlerová, 2011
Historické dobývky: systém jam a propadů na výchozu zrudnění, odvaly historické šachty Boží dar a štol., Pavla Gürtlerová, 2011
Historické dobývky: systém jam a propadů na výchozu zrudnění, odvaly historické šachty Boží dar a štol., Pavla Gürtlerová, 2011
Historické dobývky: systém jam a propadů na výchozu zrudnění, odvaly historické šachty Boží dar a štol., Pavla Gürtlerová, 2011
Historické dobývky: systém jam a propadů na výchozu zrudnění, odvaly historické šachty Boží dar a štol., Pavla Gürtlerová, 2011
Historické dobývky: systém jam a propadů na výchozu zrudnění, odvaly historické šachty Boží dar a štol., Pavla Gürtlerová, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]