Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malá Morávka - Kalkzeche

Vyhledávání

Malá Morávka - Kalkzeche

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Malá Morávka
Mapové listy: 1442, 14422
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Z. od obce Malá Morávka, ZJZ. od k. 679 (most v Malé Morávce).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Středověký železnorudný důl.
Technický objekt: staré dobývky, důlní dílo
Exkurzní lokalita: ano
ID : 843

Geologie

Geologická charakteristika: Ložisko Fe - rud je vyvinuto ve vulkanosedimentárních horninách vrbenské skupiny (devon). Ve stěnách dobývky o rozměrech ca 100 x 25 x 30 m vystupují různé typy fylitů a muskovitické krystalické vápence. Asi 200 m jižněji je skalní výchoz tvořený tmavě šedou celistvou horninou (původně snad povrch lávového proudu) nad níž je aglomerátový metatuf složený ze silně zploštělých sopečných pum velikosti až 30 x 20 x 10 cm. U dobývky je výchoz tmavé masivní stilpnomelanové skaliny (metatrachitu) s karbonátovými mandlemi se zachovalou trachytickou strukturou. Akcesoricky obsahuje magnetit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, ložisková geologie, mineralogie, petrologie
Jevy: zrudnění, skála
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), vulkanická
Hornina: fylit, mramor (krystalický vápenec, dolomit), tuf
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Obrovská povrchová dobývka na železné rudy dolu Kalchzeche zmiňovaného již r. 1618. Ve stěně dobývky je asi 40 m dlouhá ručně sekaná chodbice. Pod dobývkou je ohlubeň jámy původně propojená s důlním komplexem štoly Caroli. Dnes zavalená.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Jedná se o turisticky atraktivní impozantní dobývku, lehce dostupnou, dokládající způsob těžby z povrchu i důlní (zbytky zářezů po povalu). Z geologického hlediska jde o výchoz sekvencí bazického vulkanismu vrbenské skupiny. Nedoceněná jsou rostlinná společenstva, zvláště nižších rostlin. Z těchto důvodů doporučujeme zvýšit ochranu této lokality. 14.11.2011;

Literatura

Opletal, M. (1984): Vysvětlivky k geologické mapě 1 : 25 000 Dolní Moravice. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Večeřa Josef, 24.11.93
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 08.04.11, Večeřa Josef 14.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 843 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/843.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2008
Josef Večeřa, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]