Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoký vodopád

Vyhledávání

Vysoký vodopád

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Domašov u Jeseníka
Mapové listy: 1424, 14244
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 1,25 km SZ. od k. 1355 Malý Děd, horní tok Studeného potoka (1050 m n. m.).
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Soubor kaskád, peřejí a skal, nejvyšší vodopád v Hrubém Jeseníku.
ID : 841

Geologie

Geologická charakteristika: Nejvyšší vodopád (soubor kaskád) v Hrubém Jeseníku s celkovou výškou stupňů 28.41 m (výšky dílčích stupňů jsou: 3,27, 8,93, 8,38) (Kříž 1994). Vodopád je vázán na skalní hradbu tvořenou biotitickými a muskovit-biotitickými retrográdně metamorfovanými rulami, místy s granátem, desenské jednotky (Fišera et al. 1987). V okolí vodopádu je řada skal bizardních tvarů (součást PR). V. a S. okolí vodopádu je tvořeno horninami vrbenské skupiny (plagioklasové fylity s vložkami bazických metatufů, ev. kvarcitů), které jsou dobře vidět ve výchozech v blízkosti a v řečišti střední části toku Studeného potoka (již mimo PR při turistické stezce). V korytě Studeného potoka pod vysokým vodopádem jsou rovněž četné erozní a evorzní tvary.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: geomorfologie, hydrogeologie
Jevy: vodopád, skála
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: rula, fylit, metatuf, kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 945     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je součástí území Přírodní rezervace Vysoký vodopád vyhlášené v roce 1982 na rozloze 23 ha. Soubor kaskád přepadá přes morfologicky významnou skalní hradbu. Vedle skalisek v okolí jsou v korytě Studeného potoka pod vodopádem zajímavé erozní a evorzní tvary, dále systém menších vodopádů, peřejí a tůní. Níže v korytě potoka profily horninami vrbenské skupiny (fylity, zelené metatufy, bloky metadoleritů, eventuelně kvarcitů). Přírodní rezervace byla vyhlášena z důvodu ochrany genofondu území, zejména vegetace pramenišť, kapaných a oplachovaných skal. V širším okolí je výskyt fauny i flory (Kavalcová 1989). Vyhlášení ZCHÚ: KNV Severomoravského kraje, 24. 8. 1982.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: turistika, lesnictví
Popis střetů zájmů: Možné negativní vlivy necitlivé těžby dřeva v okolí PR, budování cesty na PR a neukázněného přístupu turistů slézajících kaskády a jejich okolí.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fišera, M. a kol. (1987): Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000 list 14-244 Karlova Studánka. - ÚÚG Praha. Kavalcová, V. (1989): Chráněná území CHKO Jeseníky, metodický materiál pro dobrovolné spolupracovníky. - Zpravodaj CHKO Jeseníky 1. Ostrava. Kříž, V. (1994): Vodopády severní Moravy a Slezska. - Čas. Slez. Muz. Opava, A., 43, 35-44. Opava.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 10.11.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 841 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/841.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]