Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kaňk

Vyhledávání

Kaňk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Sedlec u Kutné Hory
Mapové listy: 1332, 13322
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Opuštěný jámový lůmek na kraji lesa na JV. svahu hory Kaňk, 800 m VJV. od kóty 353 a 800 m S. od kostela v Sedlci (kostnice). Území bývá označeno jako Na Vrších.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný jámový lůmek v rulách a migmatitech, s relikty nadložních svrchnokřídových sedimentů.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 84

Geologie

Geologická charakteristika: Předmětem ochrany jsou křídové sedimenty. Jsou stáří spodního turonu (Macák et al. 1968). Tyto sedimenty původně vyplnily dvě 3 až 5 m hluboké rýhy v povrchu rul a migmatitů. Při bázi je hrubozrnný slepenec složený z balvanů (i bloků do 1 m v průměru). Rulové balvany jsou tmeleny bioklastickým vápencem, který do nadloží přechází do tence vrstevnatých jílovců. Tyto jílovce jsou fosiliferní. Lokalita je složena ze dvou elevací (západní a východní). Na vrcholu západní elevace zjistil Žítt v r. 1992 erozní povrch uvnitř již zpevněných vápenců. Tento povrch obsahuje stopy po vrtavé činnosti organismů. Stopy patří rodu Gastochenolites, a svědčí o facii s vysokou turbulencí vody. Starý, křídový povrch má na sobě přisedlou faunu, nese stopy glaukonitizace a fosfatizace. Ve vápencích je velmi cenné a bohaté společenstvo fosílií mlži (zejména ústřice), mechovky, ostnokožci, foraminifery. Podložní metamorfity otevřené lomem jsou názornou ukázkou vysokometamorfovaných migmatitů s páskovanou stavbou. Světlé pásky obsahují granát, kyanit a místy fibrolitický dumortierit.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, proterozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, geologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: diskordance, transgrese, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: slepenec (konglomerát) , jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 161     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita by měla být nadále chráněna jako: 1. Stratotyp kaňského členu korycanského souvrství (Houša 1991). 2.Jako významný, v české křídě dosud neznámý výskyt vrtavé činnosti organismů v ichnofacii Trypanites. 3. Klasické, od minulého století známé naleziště fosílií (Počta 1892). F. Počta odtud popsal 29 pro vědu nových druhů mechovek. Vyhlášení ZCHÚ: MŠANO, 31. 12. 1933, č. předpisu: 143.547/33.
Střety zájmů: sběratelství, vegetace
Popis střetů zájmů: Ochrana před sběratelskou devastací, lokalita rovněž zarůstá náletovými křovinami. Opatření: 1. Zákaz těžby, 2. výstavby, 3. ukládání odpadu, 4. zalesňování, 5. sběru zkamenělin, 6. zákaz výkopových prací.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bouček, B. et al. (1968): Significant Paleontological Localities in Czechoslowakia. Guide to Excursion 30AC, Czechoslovakia. Internat. Geol. Congr., XXIII Ses. Prague. Praha. Frey, R. W. - Pemberton, S. G. (1984): Trace fossil facies models., In Valker, R. G. (ed.): Facies Models, 189-207. Geoscience. Hercogová, J. (1974): Forminifers in the Cenomanien of the Bohemian Masiv and Perners Forminifers of the Bohemian Cenomanian, 1892. - Actes du VI Coll. Africain de micropal., Tunis 1974. - Ann. Min. Géol., 28, 389-399. Tunis. Houša, V. (1991): Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy. - Čas. Nár. muz., Ř. přírodověd., 1987, 156, 1/4, 101-115. Praha. Macák, F. et al. (1968): The platform Cover of the Bohemian Massiv. Guide to Excursion 12AC Czechoslovakia. Internat. Geol. Congr., XXIII Ses. Prague. Praha. Němec, J. (1978): Geologie a paleontologie státní přírodní rezervace Na vrších. - Bohemia centr., 7, 57-69. Praha. Žítt, J. (1992): Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report. - Věst. Čes. geol. úst., 67, 2, 109-116, Praha. Zelenka P. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 13322 Kolín.- Česká geologická služba Praha. Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987, Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 98 - 99, Praha.Eliáš, M.-Zelenka, P. (2002): Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001, 25-26. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nekvasilová Olga, 30.11.93
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 29.05.06, Štědrá Veronika 14.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 84 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/84.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail bazálního křídového konglomerátu nasedajícího na ruly a migmatity kutnohorského krystalinika. Konglomerát je tmelen vápencem., Jaroslav Marek, 2006
Celkový pohled na lokalitu od jihu, Přemysl Zelenka, 2006
Stratifikace křídových vápenců, Přemysl Zelenka, 2006
Izolovaný výskyt křídových sedimentů, Přemysl Zelenka, 2006
Pohled od jihu, Přemysl Zelenka, 2006
Balvanitý konglomerát s vápnitým tmelem, Přemysl Zelenka, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]