Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoká hole - Medvědí důl

Vyhledávání

Vysoká hole - Medvědí důl

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Rejholtice
Mapové listy: 1424, 14244
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Svah Vysoké hole upadající do Medvědího dolu, JV. od k. 1325, 1 km ZJZ. od k. 1468.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Kvarcitové sutě na příkrém svahu, částečně zalesněném.
ID : 838

Geologie

Geologická charakteristika: V příkrém svahu nad pěšinou JV. od k. 1325 jsou hojné sutě darkovských kvarcitů (stupeň prag), které v některých blocích obsahují nahloučené zbytky makrofauny, jmenovitě brachiopodů společenstva Tropidoleptus. Horniny jsou silně dynamicky postiženy, avšak zbytky fauny jsou zcela zřetelné. Jedná se o názorný příklad zachování makrofauny v regionálně metamorfovaných horninách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: paleontologie, strukturní geologie (tektonika), litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), sedimentární
Hornina: kvarcit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1307     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Praděd (id 2902)Paleontologická lokalita v darkovských kvarcitech spodního devonu. Příklad zachování makrofauny v regionálně metamorfovaných horninách silně dynamicky postižených.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je na území se stálou ochranou.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Chlupáč, I. (1975): Nové nálezy fauny v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku a jejich význam. - Čas. Mineral. Geol., 20, 259-271. Praha. Chlupáč, I. (1989): Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia. - N. Jb. Geol. Palaont., Abh., 177, 3, 367-392.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 29.06.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 19.11.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 838 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/838.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]