Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Suť u Karlovy Studánky

Vyhledávání

Suť u Karlovy Studánky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Karlova Studánka
Mapové listy: 1424, 14244
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: JV. svah k. 1224 Suť, ZJZ. od Karlovy Studánky.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Sutě na zalesněném svahu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 837

Geologie

Geologická charakteristika: Kvarcitové sutě na zalesněném svahu, hlavně v jeho jižní části při lesní cestě SV. od kóty 1074, zjz. od Karlovy Studánky. Bloky kvarcitů, často s vložkami sericitických fylitů, obsahují místy nahloučené zbytky makro fauny: brachiopodi a tentakuliti společenstva s Chontes - Tentaculites. Toto společenstvo je v oblasti Hrubého Jeseníku neobvyklé a jedinečné (typická lokalita tohoto společenstva). Fauna je zachována v zelenošedých kvarcitech, vesměs velmi silně dynamicky postižených, takže lokalita poskytuje zcela osobité příklady zachování makrofauny v metamorfovaných horninách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: paleontologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, suť, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: kvarcit, fylit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1307     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Praděd (id 2902 ) Paleontologická lokalita v drakovských kvarcitech spodního devonu. Příklad zachování makrofauny v regionálně metamorfovaných horninách.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je na území se stálou ochranou.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Chlupáč, I. (1975): Nové nálezy fauny v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku a jejich význam. - Čas. Mineral. Geol., 20, 259-271. Praha. Chlupáč, I. (1989): Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia. - N. Jb. Geol. Palaont., Abh., 177, 3, 367-392.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 29.06.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 19.11.07, Pecina Vratislav 02.06.11, Pecina Vratislav 02.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 837 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/837.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]