Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stará hora

Vyhledávání

Stará hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Horní Údolí
Mapové listy: 1424, 14242
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: S. a j. svahy hřbetu k. 1043 Stará hora, s., v., jv. od k. 1015.
Charakteristika objektu: Kvarcitové sutě na částečně zalesněných svazích Staré hory
Exkurzní lokalita: ano
ID : 835

Geologie

Geologická charakteristika: Jedna ze stratigraficky nejvýznamnějších lokalit fosiliferního spodního devonu v Hrubém Jeseníků, která poskytla faunu v téměř celém sledu drakovských kvarcitů. Vedle charakteristického společenstva s brachiopody Tropidoleptus byla zjištěna společenstva s velkými mlži (Actinodesma), brachiopody (Rhenorensselaeria), ichnofosiliemi Arenicolites aj. Velké bloky poskytují nejnázornější příklady akumulací zbytků fauny v mělkovodním prostředí příbřežní zony. Horniny jsou postiženy regionální metamorfózou (biotitová zona). Lokalita je cenná jek z hlediska definice fosilních společenstev (Chlupáč 1989), tak pro svůj paleontologický obsah a doložený stratigrafický sled spodní a svrchní části drakovských kvarcitů. Drakovský kvarcit. Kvarcitové sutě na Staré hoře jsou jednou z klasických paleontologických lokalit v Hrubém Jeseníku; horniny jsou metamorfovány v biotitové zóně.Drakovský kvarcit. Kvarcitové sutě na Staré hoře jsou jednou z klasických paleontologických lokalit v Hrubém Jeseníku; horniny jsou metamorfovány v biotitové zóně.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: paleontologie, petrologie, stratigrafie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita v drakovských kvarcitech spodního devonu. Příklad zachování makrofauny v regionálně metamorfovaných horninách. Opěrný bod pro stratigrafii spodního devonu.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je na území se stálou ochranou, je třeba zabránit zalesnění území.

Literatura

Chlupáč, I. (1975): Nové nálezy fauny v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku a jejich význam. - Čas. Mineral. Geol., 20, 259-271. Praha. Chlupáč, I. (1989): Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia. - N. Jb. Geol. Palaont., Abh., 177, 3, 367-392. Špinar, Z. - Mrázek, A. (1950): Předběžná zpráva o paleontologickém výzkumu vrbenských křemenců. - Věst. Stát. Geol. úst., 25, 211-214. Praha. Wilschowitz, J. (1931): Erste Bericht über eine neue Fundstatte unterdevonischen Fossilien im Ost-Ulrich (Altvatergebirge). - Mitt. naturw. Ver. Troppau, 23, 1-16. Troppau. Wilschowitz, J. (1932): Die Unterdevonfauna vom Alten Berg und Hofehau im Ost-Urlich (Altvatergebirge). - Mitt. naturw. Ver. Troppau, 24/25, 7-44. Troppau. Fediuková, E., Aichler, J. a kol. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 29.06.93
Aktualizoval(a): Aichler Jaroslav 28.11.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 835 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/835.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]