Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Červených Peček

Vyhledávání

Lom u Červených Peček

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Červené Pečky
Mapové listy: 1332, 13322
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: 100 m j. od nádraží Červené Pečky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bývalý lom v křídových pískovcích.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 83

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryty jsou křídové pískovce a slepence v mocnosti cca 3.5 m s ústřičnými lavicemi. V nejvyšší části (pod sprašovou závějí) i vápence. Ve spodní části odkryvu jsou to žlutavé, dobře vytříděné rozpadavé jemno až středozrnné pískovce křemenné s ojedinělými úlomky makrofauny. Výše, nad ostrou litologickou hranicí, jsou tyto pískovce bělošedé, slabě glaukonitem nazelenalé a na jejich bázi je vyvinuta ústřičná lavice, tvořená druhem Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.). Některé exempláře přesahují velikost 10 cm. Výše glaukonitické pískovce přijímají štěrčíkovou příměs a podíl až přejdou do štěrčíkových slepenců. Ty jsou vápnité z rozpuštěných schránek ústřic, jejichž výskyt je zde omezen. Do nadloží přecházejí slepence do světlešedých nevápnitých, středno až hrubozrnných glaukonitických pískovců s ojedinělými valouny křemene až 3 cm v průměru. Opět obsahují zmíněné konkrece a hojné, ale zřetelně drobnější, ústřice. Pevný strop křídového odkryvu tvoří ostře nasedající lavice organodetritického písčitého vápence s křemennými valouny a faunou, převážně v úlomcích.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: paleontologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 635     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita s dobře zachovanou ústřičnou lavicí. Přírodní památka od roku 1977. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočeského kraje, 8. 12. 1977.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání vegetací znemožňuje přístup ke stěně
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zpracovatel neuvedl zdroj informací. Zelenka P. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 13322 Kolín.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pražák Jiří, 08.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 12.11.04, Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 31.07.07, Zelenka Přemysl 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 83 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/83.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Svrchnocenomanské pískovce s bouřkovou polohou s masivním nahromaděním ústřic Rhynchostreon suborbiculatum., Tomáš Kumpan, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]