Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rejvíz - důl Brutus

Vyhledávání

Rejvíz - důl Brutus

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Ondřejovice v jeseníkách
Mapové listy: 1422, 14224
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Sz. od Rejvízu, v levém břehu středního potoka, tvořícího pravostranný přítok Javorné, 95O m s. od kóty U pomníku a 880 m v. od kóty Bleskovec.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Částečně přístupné staré dobývky a haldy hlušiny.
Technický objekt: staré dobývky, odval (halda)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 825

Geologie

Geologická charakteristika: Magnetitové zrudnění se nachází v chlorit-kalcit-sericitických břidlicích metatufech či metatufitech). Zpravidla má páskovanou, šmouhovitou nebo vtroušeninovou texturu, ojediněle jsou na lokalitě přítomny masivní magnetitové rudy. Magnetitové zrudnění je provázeno chloritem, biotitem a epidotem. Ve zrudněných partiích i okolní hornině jsou časté čočky a žilky tvořené křemenem, albitem a kalcitem, ojediněle v nich byl zjištěn chalkopyrit, pyrit a zcela sporadicky bornit a chalkozín. Pukliny probíhající rudními polohami a okolními horninami jsou vyplněny mineralizací alpského typu. Tato mineralizace má charakter žil o mocnosti zpravidla do 5 cm. Žíly jsou tvořeny především živcem (adularem), kalcitem, křemenem a hematitem. Uvedené minerály se často vyskytují v krystalizované na stěnách dutin - běžně se zde nalézají i přes 1 cm velké tabulovité krystaly hematitu, vzácnější jsou až několikacentimetrové krystaly křišťálu, které lze najít i ve volné suti a půdě v okolí dobývek. V menší míře se na složení žil alpského typu podílí muskovit, epidot, chlorit, heulandit, stilbit a pyrit (úplný výčet minerálů uvádí např. Fojt a Sládek 1970, Fojt, Kruťa a Skácel 1970, Kruťa 1973 a Staňková 1989.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, mineralogie, petrologie
Jevy: zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice zelená

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Historicky významné ložisko železných rud (důl Brutus), výskyt druhově početné nerostné asociace na žilách alpského typu.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Fojt, B. - Kruťa, T. - Skácel, J. (1970): Mineralienparagenese im nordostlichen Teil des Altvatergebirges (Hrubý Jeseník, Hohes Gesenke, ČSSR). - Práce odd. přír. věd Vlast. úst. v Olomouci, 18, 24-25, 43-44. Olomouc. Fojt, B. - Sládek, R. (1970): Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu v oblasti listu mapy Zlaté Hory (1 : 50 000). - Zpr. vlast. úst. Olomouci, 149, 20-23. Olomouc. Kruťa, J. (1973): Slezké nerosty a jejich literatura. - Moravské Muzeum, 415 stran. Brno. Staňková, J. (1989): Parageneze železnorudného výskytu Práskač a Ulrichbrücke u Rejvízu. - MS PřF UJEP Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 10.11.94
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 23.05.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 825 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/825.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2010
Josef Večeřa, 2008
Josef Večeřa, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]