Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rejvíz

Vyhledávání

Rejvíz

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Rejvíz, Seč u Jeseníka
Mapové listy: 1422, 14224
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 1,5 km JZ. od Rejvízu (Velké mechové jezírko), 0,8 km JJV. od Rejvízu (Malé mechové jezírko).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrchovištní rašeliniště - největší na Moravě a ve Slezsku.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 824

Geologie

Geologická charakteristika: NPR Rejvíz představuje rašeliniště vrchovištního typu se dvěma jezírky - Velkým mechovým jezírkem, které je přístupné veřejnosti a Malým mechovým jezírkem. Rašeliniště leží v nadmořské výšce 750 - 790 m n. m. v široké mělké pánvi mírně skloněné k východu. Jeho podloží je tvořeno horninami vrbenské skupiny (amfibolity, fylity), zvětralinami a svahovinami. Mocnost rašeliny je největší u Malého mechového jezírka (660 cm), u Velkého mechového jezírka dosahuje mocnosti cca poloviční. Celkový objem rašeliny (humolitu) je odhadován na 2,5 mil. m 3. Rašeliniště vzniklo před 6 - 7 tisíci lety v postglaciální době a jeho vývoj pokračuje dosud. Neprostupnost podloží je dána především přítomností žlutozelených jílů (fosilních zvětralin ?) (Sokol 1972). Rejvízské klimatické poměry umožňují rašeliništi přirozený vývoj (průměrná roční teplota - 5,6° C, průměrný roční úhrn srážek je ca 1400 mm).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: sedimentologie, botanika, geomorfologie
Jevy: rašeliniště, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: rašelina
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 371     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: NPR Rejvíz představuje největší vrchovištní rašeliniště na Moravě (226.6 ha). Ochrana území spočívá v řízeném hospodaření v lesních porostech, ochraně hydogeologických poměrů území, v ochraně rostlinného a živočišného genofondu. Rašeliniště má specifickou vegetaci (borovice blatka, bříza karpatská, smrk ztepilý, rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá aj.). Naučnou stezkou je umožněn přístup k Velkému mechovému jezírku (Kavalcová 1989). Vyhlášení ZCHÚ: MK, 4. 6. 1955, č. předpisu: 15.788/55; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Vstup turistů do rezervace ohrožuje rašeliništní vegetaci citlivou na sešlapávání. K Velkému mechovému jezírku je udržovaný haťový chodník a NPR je zpřístupněna pomocí naučných stezek. (Šafář J. a kol.2003)
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Rezervace je z velké části ponechávána samovolnému vývoji. Na naučné stezce u informačního střediska u Velkého mechového jezírka se vybírá vstupné. 15.11.2007;

Literatura

Kavalcová, V. (1989): Zpravodaj CHKO Jeseníky, Chráněná území CHKO Jeseníky. - Kraj. úst. st. pam. péče a ochr. přírody Ostrava. Národní přírodní rezervace Rejvíz. - MS Campanula s.r.o. Sokol, P. (1972): Rašeliniště lesní oblasti Hrubého Jeseníku. - Severní Morava, 23, 31-39. Šumperk. Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 10.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.11.07, Večeřa Josef 14.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 824 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/824.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Západní část rašeliniště vrchovištního typu s přístupným Velkým mechovým jezírkem., Radek Mikuláš, 2014
Západní část rašeliniště vrchovištního typu s přístupným Velkým mechovým jezírkem., Radek Mikuláš, 2014
Vyhlídková plošina u Velkého mechového jezírka, Jaroslav Aichler, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]