Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertovy kameny

Vyhledávání

Čertovy kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Česká Ves
Mapové listy: 1422, 14224
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Skupina skal na vrcholu k. 690 na hřbetu na SSZ. svahu Zlatého Chlumu.
Charakteristika objektu: Několik skalních hradeb (až skalní město) tvořených vypreparovanými žilami pegmatitu.
ID : 823

Geologie

Geologická charakteristika: Skupina skalních hradeb tvořených vypreparovanou žilou žulového muskovitického pegmatitu směr 40° a sklonu 80° s úklonem k JV. Hlavní skála má maximální výšku 40 m, níže je skála zvaná Pekelník a nejníže tzv. Čertovy plotny. Skály vynikají kromě svých rozměrů i drobnými tvary (skalní mísy, sedadla a skalní hřib) (Gába in Večeřová 1994). Cháb et. al. (1990) označují pegmatit jako nehomogenní porfyrický muskovitický pegmatický granit. Okolní horniny jsou představovány především jemnozrnnou biotitickou a dvojslídnou ortorulou, eventuelně biotitickou a dvojslídnou rulou, místy se staurolitem (ev. granátem, sillimanitem). Stáří těchto hornin je nejasné (prekambrium? - devon?). Stáří pegmatitu je variské.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní hradba, skalní mísa, skalní hřib
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: pegmatit, ortorula, rula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Největší skalní útvar tvořený pegmatitem na severní Moravě a ve Slezsku. Hlavní skála je 40 m vysoká, 30 m široká a 100 m dlouhá. Jedna z nejmohutnějších skalních hradeb v Jeseníkách (Gába in Uzel et al. 1990). Hojně se vyskytují drobné geomorfologické tvary (skalní mísy a sedadla ap.).
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: sport, turistika
Popis střetů zájmů: Možnost poškození drobných tvarů turisty a horolezci.

Literatura

Gába, Z. (1987): Čertův kámen. - MS OVM Šumperk. Cháb, J. et al. (1990): Základní geologická mapa 1 : 25 000 list 14224 Jeseník. - Ústřední ústav geologický Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 05.11.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 03.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 823 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/823.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skupina skalních hradeb až 40 m vysokých a 100 m dlouhých tvořených žilou žulového pegmatitu., Radek Mikuláš, 2014
Skupina skalních hradeb až 40 m vysokých a 100 m dlouhých tvořených žilou žulového pegmatitu., Radek Mikuláš, 2014
Skupina skalních hradeb až 40 m vysokých a 100 m dlouhých tvořených žilou žulového pegmatitu., Radek Mikuláš, 2014
Vrchol hlavní skály s vyhlídkou, Jaroslav Aichler, 2002
Vrásněná žíla pegmatitu uložená v biotitických pararulách, Pavel Hanžl, 1998


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]