Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vápenná - Polka

Vyhledávání

Vápenná - Polka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Vápenná
Mapové listy: 1422, 14223
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Skalní výchoz na levém břehu Ztraceného potoka, 1,5 km na JZ. od J. konce osady Polka. 950 m proti proudu potoka od hájovny Polka.
Charakteristika objektu: Skalní výchoz je asi 10 m vysoký v délce asi 20 m, blízko (severně) od silnice.
ID : 818

Geologie

Geologická charakteristika: V údolí Ztraceného potoka (též Polka), na S. svahu Lví hory jsou odkryty páskované metamorfované vulkanosedimentární horniny spodní části svrchního oddílu velkovrbenské klenby. Je to pestrý sled stromatitických hornin rulových, amfibolitových a erlánových v lavicích o mocnosti několika málo dm s budinami granátových amfibolitů až gabroamfibolitů, vzácněji s vložkami bílých mramorů a rulových kvarcitů. Uložení je subhorizontální (osa klenby). Největší skalní výchoz je nad lesí chatou mezi kotami 560 a 611,3, nad lesní cestou na levém břehu potoka (exkurzní lokalita, viz. Albrechtová a Skácel 1977). V tomto místě u potoka byl uskutečněn v roce 1977 vrt JS-17, který v hloubkovém intervalu 160-190 m provrtal grafitové souvrství velkovrbenské klenby s třemi mocnějšími slojemi grafitu. Aktualizace-Střídání poloh subhorizontálně uložených amfibolitů a leptynitů v několika milimetrových až několika decimetrových polohách až lavicích. Sejně jako u lokality č. 2 je i zde výrazná duktilní deformace a extrémní vytažení jednotlivých pásků. V páskovaném komplexu místy vystupují až několikametrové budiny silně retrogresovaného amfibolizovaného eklogitu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, petrologie, geologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní a jedinečný skalní odkryv s profilem hornin spodní části svrchního oddílu velkovrbenské klenby. V podobném vývoji nemá obdoby.Ukázka silně duktilně deformovaného leptynit - amfibolitového komplexu střední kůry s budinami eklogitů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita leží na území pod kompetencí lesního závodu. Střety zájmů se neočekávají.

Literatura

Albrechtová, E. - Skácel, J. (1977): Vápenná - Polka. - Průvodce k exkurzím a abstrakta referátů 21. celostátní konference ČSMG a SGS v Olomouci, 21-27. Olomouc. Skácel, J. - Albrechtová, E. (1978): Význam vrtu JS - 17 u Vápenné pro stratigrafii staroměstských pásem a prognózy grafitu. - Sbor. GPO, 16, 75-85, III./1978. Ostrava. Skácel, J. (1981): Geologie krystalinických sérií v okolí města Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomoucensis, Fac. R. Nat., T. 70, GE XX., 107-126. Praha. Žáček, V. et al.(2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-223 Lipová - Lázně.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 17.01.94
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 04.12.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 818 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/818.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Infrafoliační vrása v silně páskovaném komplexu, Pavel Hanžl, 1997
Intenzivně vrásněné světlé polohy páskovaného komplexu, Pavel Hanžl, 1997
Budina granátického amfibolitu, Pavel Hanžl, 1997


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]