Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Venušiny misky

Vyhledávání

Venušiny misky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Velká Kraš
Mapové listy: 1422, 14221
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Kóta 404, asi 3 km J. od kostela v obci Velká Kraš.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy, tzv. ostrovní hora.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 810

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v centrální partii žulovského masívu, který je tvořen tzv. hlavní žulou (Hauptgranit). Jedná se o mísovité a polokulovité útvary konkávního charakteru, způsobené kulovitou odlučností granodioritů. Lokalita popisovaná Jüttnerem (1926), nověji Gábou (1978). Podle Šafáře a kol.(2003) se jedná o vysokou exfoliační klenbu neboli ostrovní horu. Skalní útvary při vrcholu Smolného vznikly v době pevninského zalednění v pleistocénu, kdy vrchol Smolného vyčníval jako nunatak nad povrch ledovce. Na skalách jsou vyvinuty četné tvary zvětrávání žul velikosti až několik metrů (skalní mísy, výklenky, křesla a tafoni...). Největší skalní mísa má objem asi 65 litrů a je naplněna vodou.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: paleozoikum - devon, kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, petrologie, geologie
Jevy: skalní mísa, tafone, evorzní hrnec
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: granodiorit
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 545     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasický příklad kulovité odlučnosti granitů. Lokalita známá od poloviny 13. století. Od roku 1968 registrována jako chráněné území s naučnou stezkou, která vede z Červené Vody. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Šumperk, 9. 12. 1971.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Lokalita poblíže turistické cesty, místo užívané jako tábořiště, časté poškozování turisty.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Gába, Z. (1978): Skalní mísy na Žulovsku. - Vlastivědný ústav Šumperk. Jüttner, K. (1926): Die Schalensteine und Venusnappla des Friedberger Granitstockes. - Zeitschr. schles. Landes, Jahr. 1925/26. Troppau. Šafář J a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jedlička Jaromír, 02.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.11.07, Pecina Vratislav 18.11.08, Pecina Vratislav 01.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 810 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/810.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mísovité a polokulovité útvary konkávního charakteru, způsobené kulovitou odlučností granodioritů., Pavla Gürtlerová, 2011
Mísovité a polokulovité útvary konkávního charakteru, způsobené kulovitou odlučností granodioritů., Pavla Gürtlerová, 2011
Mísovité a polokulovité útvary konkávního charakteru, způsobené kulovitou odlučností granodioritů., Pavla Gürtlerová, 2011
Mísovité a polokulovité útvary konkávního charakteru, způsobené kulovitou odlučností granodioritů., Pavla Gürtlerová, 2011
Mísovité a polokulovité útvary konkávního charakteru, způsobené kulovitou odlučností granodioritů., Pavla Gürtlerová, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]