Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalka pod Kaní horou

Vyhledávání

Skalka pod Kaní horou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Tomíkovice
Mapové listy: 1422, 14221
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: PP leží v remízku cca 100 m JV. od úpatí Kaní hory (k. 476), v nadmořské výšce cca 385 m, 1,1 km Z. od Tomíkovic, 700 m JV. od k. 476.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchoz 8 m dlouhý a 4,5 m široký.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 807

Geologie

Geologická charakteristika: Žulová skalka max. 8 m dlouhá je protažena SZ.-JV. směrem. Je tvořena biotitickým granodioritem žulovského plutonu. Protažení skály souhlasí se směrem puklin S a se směrem transgrese pevninského ledovce. Je na ní patrná pravidelná lavicovitá odlučnost žuly podle tří systémů puklin a typické žokovité zvětrávání lavic. Leží v terénu překrytém v pleistocénu pevninským ledovcem, který v blízkém okolí zanechal uloženiny bazální morény (Gába 1987).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: voštiny, skála, tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1089     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typicky vyvinutá izolovaná skála na území žulovského masívu (neporušená lidskou činností). Je zde možno studovat vliv puklinatosti žuly na zvětrávání a morfologii, abrazní účinky pleistocénního pevninského ledovce. Časté jsou obroušené oblíky, jedná se o netypický tvar jehož uchování je podmíněno ochranným vlivem elevace Kaní hory, která JV. směrem podstatně zbrzdila rychlost ledovcového čela, jež ji obtékalo (Gába 1987). Přírodní památka o rozloze 0,14 ha (dříve CHPV). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Šumperk, 16. 6. 1987.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Nebezpečí poškození skály neukázněnými turisty. Zákaz táboření.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Gába, Z. (1986): Mramor, žula a lidé. - ČPK Hrades Králové. Gába, Z. (1987): Skalka pod Kaní horou - základní údaje o území navrženém k ochraně. - MS Vlastivědné muzeum Šumperk. Melzer, M. - Schulz, J. a kol. (1993): Vlastivěda šumperského okresu. - OÚ a OVM Šumperk.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 26.11.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 807 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/807.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2011
Přírodní památka (výchoz horniny) je ukryta mezi stromy v loukách pod Kaní horou., Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]