Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Píšťala

Vyhledávání

Píšťala

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Černá Voda
Mapové listy: 1422, 14223
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: PP Píšťala leží na zalesněném kopci k. 447 JZ. od Černé Vody, na ostrohu mezi Černým a Mariánským potokem. Asi 1 km západně od zříceniny hradu Kaltenštejn.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: 10 m vysoká skála na vrcholu u k. 447.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 806

Geologie

Geologická charakteristika: Žulová skála s pravidelným rozpukáním a pozoruhodnými drobnými tvary na horizontálních polohách. Jsou zde vyvinuty tři stupňovité nad sebou jdoucí skalní mísy, dále dvojitá skalní mísa a skalní sedadlo (Gába 1978). Dobře jsou u některých mís vyvinuty odtokové žlábky. Hornina je představována biotitickým granodioritem (světlou slezskou žulou). Zda byl vrchol kopce překryt za maximálního rozsahu pleistocénního zalednění pevninským ledovcem, nelze zatím s jistotou potvrdit ani vyloučit (Gába 1987).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: paleozoikum - devon, kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní mísa, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1091     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výtvor dokumentující přirozené zvětrávání a formování terénních tvarů v žulovském granodioritu. Drobné tvary (skalní mísy, sedadla, žlábky) patří k nejlépe vyvinutým a zachovalým v žulovském plutonu ale i v ČR. Již před 2. světovou válkou byl v evidenci Památkového úřadu v Brně a byl navržen k vykoupní (Gába 1987). Skála je součástí chráněno území přírodní památky o celkové výměře 16,25 ha. (Melzer - Schulz et al. 1993). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Šumperk, 16. 16. 1987.
Střety zájmů: turistika, sport
Popis střetů zájmů: Lokalita je ohrožována poškozováním neukázněnými návštěvníky. Je zde zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a svévolně slézat skály.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Gába, Z. (1978): Skalní mísy na Žulovsku. - Vlastivědný ústav Šumperk. Gába, Z. (1987): Píšťala - základní údaje o území navrženém k ochraně. - MS Vlastivědné muzeum Šumperk. Jüttner, K. (1926): Die Schalensteine und Venusnappla des Friedberger Granitstockes. - Zeitschr. schles. Landes, Jahr. 1925/26. Troppau. Melzer, M. - Schulz, J. a kol. (1993): Vlastivěda šumperského okresu. - OÚ a OVM Šumperk. Rubín, J. - Balatka, B. a kol. (1986): Atlas skalních zemních a půdních tvarů. - Academia Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 26.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.11.07, Pecina Vratislav 02.06.11, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 806 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/806.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]