Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černá Voda u Žulové

Vyhledávání

Černá Voda u Žulové

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Černá Voda
Mapové listy: 1422, 14223
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Jámový lom po levé straně silnice z Černé Vody do Žulové.
Charakteristika objektu: Činný jámový lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 803

Geologie

Geologická charakteristika: Lomem jsou odkryty granitoidy žulovského masívu v typickém vývoji. Žulovský masív je variského stáří, typicky postorogenní, absolutní datování kolem 300 mil. let (Klomínský et al. 1987). Intrudoval podél okrajového sudetského zlomu a vystupuje na povrch na ploše asi 125 km2. Vznikl řadou po sobě následujících intruzí a běžným diferenciačním trendem od starších amfibolicko-biotitických dioritů a granodioritů, přes biotitické granity ke granitům a granodioritům bohatým křemenem (Pouba et al. 1962, Mísař et al. 1983). Na lokalitě jsou zastoupeny masivní biotitické granity až granodiority s častým výskytem xenolitů starších magmatických i metamorfovaných hornin, jsou rozpukány systémem puklin L, S, Q a pronikány četnými žilami pegmatitů, aplitů a křemene. Žilné horniny a pukliny granodioritů jsou mineralizovány zejména sulfidy (molybdenit, pyrit, chalkopyrit, pyrhotin). Nálezy molybdenitu patří k nejlepším v rámci celé ČR (Staňek a Kalášek 1953, Kruťa 1973, Losos 1989, Losos, Hladíková a Fojt v tisku). Minerální asociace jsou vyvinuty od stádia pegmatitového, přes vysokoteplotní hydrotermální sulfidické po alpskou paragenezi (epidot, chlorit, křemen, albit, zeolity a další). Horniny masívu a mineralizace nebyly postiženy přemněnami v rámci mladších orogeních cyklů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: petrologie, mineralogie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V současnosti nejtypičtější umělý odkryv biotitických granodioritů až granitů žulovského masívu. V lomu jsou patrné fenomény intruzivní činnosti jako přítomnost xenolitů, žilné pegmatity, aplity, křemenné žíly, Clossovská tektonika. Typický příklad mineralizace žulovského masívu: minerály pegmatitových žil, hydrotermální sulfidické stadium, alpská parageneze, významné zejména nálezy molybdenitu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Intenzivní těžba žuly, která je však spíše pozitivním faktorem pro zachování zmíněných fenoménů.

Literatura

Neuvedena.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Losos Zdeněk, 02.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 05.02.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 803 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/803.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jaroslav Aichler, 1998


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]