Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Boží hora - jižní svah

Vyhledávání

Boží hora - jižní svah

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Žulová
Mapové listy: 1422, 14221
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: J. svah k. 527 Boží hora, cca 300 m JJV. od kostela na vrcholu.
Charakteristika objektu: Opuštěný kamenolom, kontakt granitu a krystalického vápence (vpravo od vstupu do lomu).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 802

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalitu tvoří výchoz kontaktu krystalického vápence (trosky původního pláště granitoidů Žulovského masívu) a granitů hlavní intruze Žulovského masívu. Jedná se prakticky o neporušený pás čistého kontaktu, tvořeného asociací minerálů granát-hessonit, wollastonit, epidot, diopsid, vesuvián, místy scheelit. Podrobnosti o kontaktní asociaci nerostů uvádí Rybák (1972). Úplný výčet nerostů z lokality uvádí Kruťa (1973).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Původní zachovalý kontakt krystalického vápence s žulou s asociací kontaktních minerálů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současné době opuštěný lom, v budoucnu, po vyřešení restitučních nároků patrně ve vlastnictví rodiny Jašků.

Literatura

Kruťa, J. (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. - Moravské Muzeum, 415 stran. Brno. Rybák, J. (1972): Asociace minerálů z kontaktních výskytů v okolí Žulové. - Diplomová práce MS PřF UJEP. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jedlička Jaromír, 02.11.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 802 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/802.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy na vrcholu., Radek Mikuláš, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]