Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Borový

Vyhledávání

Borový

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Žulová
Mapové listy: 1422, 14221
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: NPP Borový leží na J. a JZ. svahu Borového vrchu (k. 487), SV. od Žulové, 500 m S. od Boží hory (k. 525).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Soustava nízkých skal a skalek na zalesněném svahu (řídký borový les).
Exkurzní lokalita: ano
ID : 801

Geologie

Geologická charakteristika: Geologicky patří území k žulovskému plutonu. Převažující horninou je zde biotitický granodiorit. Skupina skal a skalek na vrchlu a na J. a JZ. svahu (sklon 11-16°) se slupkovitou odlučností, svědčí o tom, že Borový vrch je tvořen vysokou exfoliační klenbou (ostrovní horou). Její vznik se klade do teplého (případně tropického) podnebí třetihor (Gába 1987). Jsou zde vyvinuty četné drobné tvary zvětrávání žuly: tafoni, výklenky, voštiny, skalní mísy a sedadla. Největší mísa (112,5 x 78,5 x 93,5) byla podrobně popsána Demkem et al. (1964). Zda byl povrch překryt v pleistocénu pevninským ledovcem není jisté. Pravděpodobnější je, že byl vrchol nunatakem (Gába 1987).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, geologie, petrologie
Jevy: skalní mísa, voštiny, skála
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 1090     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o jednu z nejvýznamnějších lokalit dokumentujících zvětrávání žuly v českém masívu. Zastoupeny jsou zde jak hrubé tvary zvětrávání (vysoká exfoliační klenba), tak i tvary drobné (tafoni, voštiny, skalní mísy a sedadla). V současné době je lokalita chráněna jako NPP (dříve CHPV vyhlášený v roce 1987). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Šumperk, 16. 16. 1987.
Střety zájmů: sport, turistika
Popis střetů zájmů: Lokalita je ohrožována poškozováním neukázněnými návštěvníky. Je zde zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a svévolně slézat skály.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Demek, J. (1968): Lokalita Borový vrch u Žulové. - Průvodce k exkurzím XI. sjezdu čs. geografů v Olomouci 1968, 131-132. Brno. Demek, J. - Marvan, P. - Panoš, V. - Raušer, J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu žuly a jejich závislost na podnebí. - Rozpravy ČSAV, 74, 9. Praha. Gába, Z. (1978): Skalní mísy na Žulovsku. - Vlastivědný ústav Šumperk. Gába, Z. (1986): Mramor, žula a lidé. - ČPK Hrades Králové. Gába, Z. (1987): Borový vrch - základní údaje o území navrženém k ochraně. - MS Vlastivědné muzeum Šumperk. Jüttner, K. (1926): Die Schalensteine und Venusnappla des Friedberger Granitstockes. - Zeitschr. schles. Landes, Jahr. 1925/26. Troppau. Melzer, M. - Schulz, J. a kol. (1993): Vlastivěda šumperského okresu. - OÚ a OVM Šumperk.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, 26.11.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 18.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 801 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/801.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vratislav Pecina, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]