Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Nové Vsi

Vyhledávání

Lom u Nové Vsi

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Nová Ves u Kolína
Mapové listy: 1314, 13143
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Bývalý jámový lom 1 km Z. od kóty 196 v Nové Vsi a 750 m J. od kóty 200 před Němečkovým lomem.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Bývalý jámový lom v tělese biotitických migmatitů a pararul. V předkřídových depresích krystalinika jsou zachovány relikty sedimentů křídy, jejichž kapsy jsou patrné v horních částech obvodových stěn lomu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 80

Geologie

Geologická charakteristika: Metamorfity v podloží jsou převážně biotitické migmatity s vložkami drobových pararul, s polohou amfibolitu (téměř zcela odtěženého z nejhlubší části lomu), s vložkami kyanitické ortoruly v jv. stěně. Geologická charakteristika podle Zieglera (1966, 1992): Kapsy křídových sedimentů jsou patrny na obvodu lomu. Zřejmě probíhali přes lom, z jedné strany na druhou. Dřívější charakteristika neexistuje (těžba v lomu skončila v r. 1958). Na bázi jsou vyvinuty bazální slepence (až 3.7 m), v nadloží vápnité pískovce s čočkami vápenců (až 1 m), při čemž vápence jsou zdrojem bohaté fosilní fauny. Nad nimi jsou vyvinuty zeleně zbarvené jílovité pískovce (do 0.7 m) s Cardiopsis doma (Desmoulins). Nadloží tvoří prachovité pískovce se zbytky spongií (až 1.7) a místy nad nimi jsou vyvinuty světlé pevné slínovce (místy relikty do 0.3 m), v nichž byly zjištěny úlomky misek Spondylus sp. Jde o sedimenty spodního turonu, reliktní slínovce snad patří střednímu turonu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, proterozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie, petrologie
Jevy: zkameněliny - fauna, litologické rozhraní, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza), antropogenní (činnost lidská)
Hornina: amfibolit, migmatit, pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 653     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sedimenty české křídy (spodního až ? středního turonu) s množstvím zkamenělin. Lokalita je typovou lokalitou pro mnoho druhů bezobratlých živočichů. Za chráněné území bylo území vyhlášeno v roce 1977, celková výměra 0.31 ha. Zákonem 114/92 Sb. prohlášeno za přírodní památku.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Střety zájmů v současné době nehrozí. Lom je celý chráněn. Nutno však provést řadu zásahů, které umožní lépe se přiblížit ke stěnám a zabrání zarůstání profilů křídových sedimentů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Ziegler, V. (1986): Křídové příbojové lokality v okolí Velimi a Nové Vsi u Kolína. - Polabí 1966, 3/4, 41-44. Ziegler, V. (1992): Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve. - Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 160, 1/4, 29-46. Praha, Zelenka P. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 13143 Pečky.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ziegler Václav, 07.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.09.04, Štědrá Veronika 23.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 80 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/80.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]