Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sokolí skála

Vyhledávání

Sokolí skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Doubravník, Podolí u Borače
Mapové listy: 2414, 24143
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Pravý břeh Svratky, 2 km od Borače
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní sráz na svahu hluboce zaříznutého údolí Svratky - bítešská ortorula
ID : 798

Geologie

Geologická charakteristika: V nárazovém svahu nad Svratkou vystupují mohutné skály, tvořené okrajovou facií bítešské ortoruly ve svratecké klenbě. Polohy ortoruly o mocnosti dm-m se střídají s polohami amfibolitu. Celé těleso monoklinálně upadá pod středními úhly k Z až JZ. (Hanžl 1993). Ortoruly jsou dvojslídné vzácně biotitické, často porfyroblastické. Lokalita leží v hluboko zaříznutém údolí řeky Svratky, která zde vytvořila výrazný zaklesnutý meandr kolem úzkého skalního hřbetu, kterým je prokopán tunel na trati. Skalní stěny, mrazové sruby i izolované skály jsou především na pravém břehu řeky.(Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol.2002).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, botanika, petrologie
Jevy: tor (izolovaná skála), skála, koryto řeky, meandry
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 403     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachovalá rostlinná společenstva na skalnatém svahu. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 5. 1. 1949, č.předpisu: 251.976/48; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29.11. 1988). Význam lokality je geomorfologický.
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Ve spodní části svahu vede železnice.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 363, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 23.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 26.08.12, Buriánek David 13.11.12, Kukal Zdeněk 28.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 798 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/798.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]