Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rozštípená skála

Vyhledávání

Rozštípená skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Najdek na Moravě
Mapové listy: 2322, 23224
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: 1 km Z od Hamrů nad Sázavou
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Izolovaná skála nad údolím Sázavy, skalní srub v zakončení skalního defilé v pravém břehu řeky Sázavy v nadmořské výšce kolem 540 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 797

Geologie

Geologická charakteristika: Skála je tvořena vápenatosilikátovými horninami, velmi jemnozrnými až masivními erlany, šedé až šedozelené barvy. Charakteristické jsou pozvolné přechody do kvarcitů a prokřemenělých biotitických pararul, místy se objevují i horniny charakteru metatufů. Na východní straně je útvar omezen mrazovým srubem, který má podobu svislé skalní stěny a vznikl zvětráváním v pleistocénu za přispění zahlubování toku. Vývoj a vzhled mrazového srubu byl podmíněn průběhem pukliny směru SSZ–JJV, puklina určuje i průběh mrazového srubu, jehož výška je 14–15 m a délka asi 75 m. V dolní části skalního útvaru je podél pukliny SSZ–JJV odloučen skalní blok vysoký 9 m. Podobný, i když ne tak výrazný, je skalní blok oddělený v severní části útvaru podél pukliny asi 0.5 m široké. Při úpatí mrazového srubu se táhne výrazná plošinka (kryoplanační lišta) až 4,5 m široká. Svah pod ní je pokryt ostrohrannými balvany (v delší ose až 1,5 m), pokryv má charakter ,kamenného moře,. Další mohutný skalní útvar se nachází na levém břehu Sázavy 700 m jihozápadně od Šlakhamrů. Dosahuje výšky až 11 m, Sázava protéká při jeho úpatí a říční erozí jej podkopává, čímž se v této části vytvořil převis.Metamorfní foliace mají ploché sklony (max 30°) a tím podmíněné značně variabilní směry, generelní úklony k S okolo 330°. Lineace 260/15. Orientace žil okolo 200/60, hlavní puklinové směry 72/60.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: skála, mrazový srub, kamenné moře, skalní komín, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: erlan
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 914     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 18. 7. 1974. Skalní blok rozdělen puklinou, podle které se spodní část mírně sesula a vznikla tak několik metrů dlouhá průchozí puklina. Komínovité útvary, balvanité sutě.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Horolezecké terény
Stav lokality: dobrý

Literatura

Buriánková Kristýna et al. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 23-224 Žďár nad Sázavou

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel, 30.11.93
Aktualizoval(a): Hrdličková Kristýna 08.10.08, Gürtlerová Pavla 06.01.09, Hrdličková Kristýna 27.01.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 797 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/797.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní srub v zakončení skalního defilé v pravém břehu řeky Sázavy je tvořen vápenatosilikátovými horninami, tzv. erlány., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2011
Skalní srub v zakončení skalního defilé v pravém břehu řeky Sázavy je tvořen vápenatrosilikátovými horninami, tzv. erlány., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2011
Skalní srub v zakončení skalního defilé v pravém břehu řeky Sázavy je tvořen vápenatosilikátovými horninami, tzv. erlány., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2011
Výrazná puklina, podle které se oddělují jednotlivé bloky horniny, Pavel Hanžl, 1994


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]