Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tisůvka u Cikháje

Vyhledávání

Tisůvka u Cikháje

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Cikháj
Mapové listy: 2322, 23222
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Kóta 792 m 2,5 km SV od Škrdlovic, 1,4 km sz. od Cikháje
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý vrchol s balvanitými sutěmi
ID : 796

Geologie

Geologická charakteristika: V okolí balvanité sutě. Je to strukturně podmíněná skalní hradba, jejíž svislé skalní stěny mají charakter mrazových srubů. Skalní hradba je protažena ve směru SZ-JV a její maximální výška dosahuje 18 m. Tento skalní útvar je tvořen migmatitizovanou rulou (svrateckou ortorulou) a byl vypreparován z této ruly procesy mrazového zvětrávání v pleistocénu. Na stěnách skalní hradby je možno v rule sledovat pochody migmatitizace s průniky křemen-živcového neosomu o mocnosti až 12 cm, střižné mikrovrásy, zig-zag vrásy a pegmatitové žíly s turmalínovými hnízdy. Pozoruhodný je též vývoj výrazného puklinového systému v rule, který má jednak směr V-Z a sklon 80° k J a s.-j. systému s úklonem puklin 18 až 35° k V. V okolí skalní hradby je rozsáhlá kryoplanační terasa pokrytá zvětralými balvany přecházejícími na svazích v rozvlečené balvanové pokryvy. Svislé skalní stěny jsou pokryty voštinami o průměru 3 až 16 cm a hloubkou až 5 cm. Na pukliny a vrásové plochy jsou vázány skalní výklenky.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní hradba, vrása, mrazový srub, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové, zvětrávání
Hornina: ortorula, pegmatit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 916     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 18. 7. 1974.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Rejchrt, M., a kol. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 23-222 Krucemburk. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.11.08, Rambousek Petr 24.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 796 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/796.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]