Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dráteničky

Vyhledávání

Dráteničky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Blatiny
Mapové listy: 2411, 24111
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Vrch 775 m, 2,5 km SZ od Blatiny
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní hradba s izolovanými skalisky tvořené migmatity a červenými ortorulami svrateckého krystalinika, kamenné moře
Exkurzní lokalita: ano
ID : 794

Geologie

Geologická charakteristika: Relikt mrazového srubu s kamenným mořem v okolí. Petrograficky jde o dvojslídné, leukokratní migmatity (červené ortoruly). Ve světle šedé až načervenalé hornině převládá drobně až středně zrnitý leukosom (světlé partie horniny), melanosom tvoří tenké šlíry a bloky v leukosomu. V blocích melanosomu jsou struktury mladší fáze migmatitizace v podobě síťkovité a žilkovité stavby. Nejmladší žilky křemen - živcové hmoty mají světlejší okraj (zchlazený) a jsou příčně proťaty žilkami křemene. Metamorfní foliace je výrazná, místy zvrásněná do překocených sevřených vrás. Modální analýza: křemen 42,6%, K-živec 20,1%, plagioklas 29,3%, muskovit 4,3%, biotit 3,5%, akcesorie 0,2%. Křemen tvoří xenomorfní, obvykle izometrická zrna se zřetelnými projevy drcení. Plagioklasy převládají nad draselnými živci. Slídy tvoří tenké lupínky nebo tlustě tabulkovité agregáty. Tabulkovitý biotit je obsažen v tmavších polohách, často uzavírá rudní minerály, rutil, apatit a zirkon. Chemická analýza: SiO2 78,11%, TiO2 0,05%, Al2O3 11,42%, Fe2O3 0,31%, FeO 0,64%, MnO 0,02%, CaO 0,60%, MgO 0,11%, K2O 4,73%, Na2O 3,01%, CO2 0,15%, P2O5 0,30%, H2O+ 0,29%, H2O- 0,12%. Skalní hradba Dráteniček byla vymodelována mrazovým zvětráváním během čtvrtohor a je tvořena několika izolovanými skalisky (Sokol až 35 m vysoký). Pukliny v hornině vytváří složitý systém a zapříčiňují vznik skalních výklenků, puklinové jeskyně či tunel. Na úpatí jsou vyvinuty balvanitá pole a proudy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, petrologie
Jevy: kamenné moře, mrazový srub, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 704     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 29.1. 1976.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Horolezecké terény
Stav lokality: dobrý

Literatura

Melichar, R. ed. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 24-111 Sněžné.MS - ČGS. Praha; Vávra, V., Štelcl, J. a Malý, K. (2008): Průvodce po geologických zajímavostech Kraje Vysočina, Muzeum Vysočiny Jihlava, 145 stran, ISBN 978-80-86382-12-8.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 25.09.12, Vajskebrová Markéta 21.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 794 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/794.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zvětráváním a erozí rozčleněné skalní výchozy v migmatitech a červených ortorulách., Markéta Vajskebrová, 2019
Zvětráváním a erozí rozčleněné skalní výchozy v migmatitech a červených ortorulách., Markéta Vajskebrová, 2019
Migmatitizované ortoruly svrateckého krystalinika., Markéta Vajskebrová, 2019
Zvětráváním a erozí rozčleněné skalní výchozy v migmatitech a červených ortorulách., Markéta Vajskebrová, 2019
Erozí vypreparované metamorfované struktury ortorul., Markéta Vajskebrová, 2019
Petr Rambousek, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]