Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malinská skála

Vyhledávání

Malinská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Blatiny
Mapové listy: 2411, 24111
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Vrchol 813 m 1 km od Samotína, 1,85 km sz. od Blatin
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mrazový srub v migmatitech
ID : 792

Geologie

Geologická charakteristika: Leukokratní dvojslídný migmatit, páskovaný, provrásněný, páskování je místy překryto skvrnitou, mladší stavbou. Skvrny jsou tvořeny turmalínovými jádry lemovanými světlým materiálem. Prostorový tvar skvrn je elipsoidální, elipsoidy jsou silně protaženy ve směru lineace, která je paralelní s osami vrás. Na příčném řezu jsou elipsoidy v zámcích vrás ohýbány. Foliace se sklání k severovýchodu. (Melichar Rostislav, 29.11.1993). Výchozy skal tvoří oblouk v délce 200 m kolem vrcholu (811 m). Nejmohutnější skalní skalní útvar výspa dosahuje výšky 20m. Na skalních stěnách byly vytvořeny výklenky a 3m hluboká puklinová jeskyňka. V zakončení skalního hřebene se nalézá podkovovitá deprese pseudokaru z něhož ve svahu sestupuje balvanový proud.(Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. 2002)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie
Jevy: mrazový srub, skála
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 703     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 29.1. 1976.Skalní skupina s navazujícím balvanovým proudem je je geomorfologicky cenným dokladem projevů kryogenní modelace nejvyšších hřbetů Žďárských vrchů.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 416, Praha.; Melichar, R.(2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000. List 24-111 Sněžné. MS- ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Godány Josef 26.08.12, Rambousek Petr 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 792 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/792.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kristýna Hrdličková (Buriánková), 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]